Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

FOTO: Borský Sv. Jur – história


Obec Borský Sv. Jur

Prvý písomný zápis o obci je z roku 1394, kedy kráľ Žigmund donačnou listinou daroval za poskytnuté služby poľskému veľmožovi Ctiborovi hradné panstvo Ostrý kameň, ku ktorému patrila aj poddanská obec Svätý Jur.

O tri roky neskorší písomný zápis v Štatútoch Ostrihomskej kapituly dosvedčuje existenciu rímsko-katolíckej farnosti v obci.

[pinf_eventgallery event=’borsky_sv_jur20210919′ attr=images mode=lightbox max_images=14 thumb_width=120 ]

O vzniku obce a jej pomenovaní sa nezachovali žiadne povesti alebo písomné pamiatky. Najstaršie názvy obce sú Zenthgwrh (1466), Zenthgergh (1564), Zenthgurgh. Na pečati zo začiatku 17. storočia je S. Irihi a z roku 1715 latinský názov Sanctus Georgius.

Pôvodne bola obec začlenená do Pajštúnskeho komitátu. Po zmene komitátov na stolice, patrila obec do prešporskej stolice a od roku 1867 do Prešporskej župy. V novodobej histórii bola obec zaradená do okresu Malacky v Bratislavskom kraji a od roku 1960 do Západoslovenského kraja a v súčasnosti do okresu Senica v Trnavskom kraji.

Obec sa nachádza v severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Súčasťou obce sú pričlenené osady Dolné Valy, Húšky, Tomky.

Podľa počtu obyvateľov v minulosti patrila obec k väčším. V druhej polovici 16. storočia mala obec 66 port, z nich 4 porty boli opustené (1558). V roku 1720 mala obec 108 daňovníkov a 3 mlyny. V rokoch 1780-1790 boli očíslované domy. Záznam na fare obsahoval menný zoznam cirkevných daňovníkov podľa domových čísel. Bolo evidovaných 399 domov, čo predstavovalo približne 2700 obyvateľov. V roku 1828 bolo v obci evidovaných 3124 obyvateľov. Odvtedy začal počet obyvateľov klesať.

Početný úbytok obyvateľstva v druhej polovici 19. storočia sa spája so zrušením poddanstva v Uhorsku. Odliv obyvateľov v období rokov 1980-1990 bolo zapríčinené odchodom mladých rodín za prácou do okolitých miest ako Senica, Malacky, Skalica, Holíč či Bratislava, kde sa trvalo usadili. V roku 1991 žilo v obci už len 1537 obyvateľov a v roku 2001 ich bolo 1572 obyvateľov.

Zdroj: Obec Borský Sv. Jur


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár