Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa staviteľ cyklotrasy Holíč-Skalica


zdroj: pixabay.com

Združenie obcí CykloEko so sídlom v Holíči vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na dodávateľa, pre uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním cyklotrasy Holíč-Skalica.

Lehota na predkladanie ponúk je 2.11.2021 10:00 h.  Informuje sa o tom vo zverejnenom vestníku na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Stavba je navrhovaná ako hlavné cykloturistické spojenie medzi mestami Holíč a Skalica, pričom sa na trasu napájajú aj obce Kátov a Vrádište. Ide o najkratšie a najbezpečnejšie dopravné spojenie, kde je vysoká miera bezpečnosti segregácie cyklistov od motorovej dopravy. Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov EÚ, OP INTERREG V-A,SK-CZ 2014-2020, spolufinancovaný Fondom regionálneho rozvoja.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 706 118,04 eura bez DPH. Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch.

Cieľ vybudovania cyklotrasy  

Cieľom vybudovania cyklotrasy je zlepšenie prístupu a prepojenia kultúrne významných lokalít v cezhraničnom regióne v meste Holíč a Skalica, s napojením na cezhraničný región Hodonín Veselí nad Moravou, pozdĺž Baťovho kanála.

“Vybudovanie cyklotrasy má tiež veľký potenciál na ďalší rozvoj cyklodopravy a cykloturisticky vzhľadom na blízku lokalitu Morava, kde už cyklodoprava v značnej miere rozvinutá je a preto existuje predpoklad, že pri vybudovaní dostatočne kvalitnej cyklistickej infraštruktúry sa časť cyklistov z okolitých regiónov stiahne aj do mesta Holíč (významné pamiatky Holíčsky zámok, veterný mlyn, menhiry) či Skalica (Baťov kanál, centrum mesta Skalica, vinohrady, golfové ihrisko), kam smerujú ostatné etapy tejto stavby,” píše sa v oznámení na ÚVO.

Pri všetkých dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizačné opatrenia zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich.

Podmienky verejného obstarávania

Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je 12 mesiacov. 

Etapa: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1 etapa 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Etapa: Cyklotrasa Holíč Skalica III. etapa: 1. časť: 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2021. 

Otváranie ponúk bude 2.11.2021 o 14:00 hodine. Je verejné a bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. 

Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii zverejnených na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár