Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa zhotoviteľ cyklotrasy Družstevná – Radlinského v Malackách


zdroj: Shutterstock

Mesto Malacky vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná – Radlinského v meste Malacky a úpravu križovatky.

Informuje o tom Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) vo zverejnenom vestníku 27.7.2021 na svojej web stránke.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1 262 807,76 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 24.08.2021. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 35.000 eur.

Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických komunikácií v meste Malacky, ktoré rieši projekt “Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky”.

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná – Radlinského v meste Malacky. 

Projekt rieši návrh cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, Záhorácka, Kláštorné námestie, Radlinského a Nádražná. Okrem samotného návrhu cyklotrasy rieši aj návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry situovanie stojanov na bicykle, servisných stojanov na bicykle, uzamykateľného prístrešku na bicykle, verejného osvetlenia a ostatných súvisiacich elektroinštalácií.

Úlohou stavby cyklotrasy je zabezpečenie obslúženia priemyselného areálu na juhovýchode mesta a centra mesta (cesta za prácou a občianskou vybavenosťou). Cyklotrasa vytvára prepojenie mestskej časti Kostolište s železničnou a autobusovou stanicou na Nádražnej ulici, odkiaľ je zabezpečené prepojenie prostredníctvom málo frekventovaných MK do priemyselného areálu na Továrenskej a priemyselnej ulici. Takto sa vytvára možnosť naplnenie cieľa dokumentácie vytvorenie efektívneho spojenia domov práca.

Celková dĺžka navrhovanej stavby je 2,107 21 km.

Projekt rieši i úpravu križovatky stavebné úpravy vetvy I/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy II/503 v priestoroch existujúcej priesečnej križovatky ciest I/2 (ul. Záhorácka, ul. Mierové námestie), II/503 (ul. Sasinkova) a miestnej komunikácie (ul. Radlinského) ako aj stavebnú úpravu smerovacích ostrovčekov na jednotlivých vetvách.

Viac TU: Cyklotrasa Družstevná – Radlinského,Malacky” a Mesto Malacky 

zdroj: UVO / www.uvo.gov.sk 

 

KOCR Bratislava region

Pridaj komentár