Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Kroniky Senice prístupné verejnosti na webe mesta


Mesto Senica v snahe uchovať záznamy o dianí v meste digitalizuje všetky kroniky, ktoré sa na Mestskom úrade v Senici nachádzajú. 

“Najnovšie boli do elektronickej podoby prenesené kroniky spísané za roky 2014 – 2017. Zverejnené boli na web stránke mesta, aby možnosť prezrieť si dôležité okamihy našej histórie mala aj verejnosť,” NaZahori.sk o tom informuje Tatiana Moravcová, hovorkyňa mesta. 

Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v meste. 

Kronikár pri získavaní podkladov spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami na území mesta. Kronikára vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. 

Kroniky mesta Senica – roky 2014 – 2017

Všetky zápisy od roku 1936 nájdete na webe mesta v menu Kultúra, šport, kde sa tak nachádza už 13 zväzkov kroník. Odkaz: https://bit.ly/3tP1dxJ

zdroj: Mesto Senica www.senica.sk

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár