Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Online: V Senici zastupiteľstvo aj o rozpočte mesta či prezentácii spoločnosti Vaillant


Primátor Martin Džačovský zvolal 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na utorok 14.12.2021 od 15:00 hodiny v spoločenskej sále Múzea Senica za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Program MsZ v Senici

1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 14.12.2021

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021

4.2 Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021

5. Prezentácia investície spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o. v meste Senica

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022, 2023 a 2024

7. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2022, 2023 a 2024

8.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/21

8.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/21

9. Akčný plán mesta na roky 2022-2024

10. Spolufinancovanie projektu z FMP Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností

11. Návrh VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

12. Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

13. Návrh VZN č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

14. Dispozície s majetkom

15.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

15.2 Návrh na schválenie odmeny HK za rok 2021

16. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022

17. Rôzne

18. Interpelácie

19. Diskusia

20. Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsZ

21. Záver

Dokumenty k MsZ


2021_Materialy_20.MsZ

zdroj: Mesto Senica / www.senica.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár