Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Opatrenia video: Návštevy blízkych počas Vianoc nepovolené, možno v kostole alebo na vleku…


Vláda SR na svojom rokovaní dnes schválila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Vyplýva to z uznesenia vlády zverejnenej na Úrade vlády.

Návštevy blízkych počas Vianoc až do 9. januára nebudú povolené. „O bublinách nebola reč,“ povedal na tlačovke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Uznesenie vlády SR z 8.12.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Vláda obmedzuje

s účinnosťou od 10. decembra 2021, ak ďalej nie je uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 10. decembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:

 1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 2. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť,
 3. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
 4. na cestu do maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky, obdobného miesta alebo prevádzky poskytujúcej služby neuvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia okrem prevádzky verejného stravovania, a od 25. decembra 2021 aj na cestu do prevádzky wellness, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,
 5. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
 6. na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 7. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 8. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 9. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
 10. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 11. na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
 12. na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 13. na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
 14. na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu a cestu späť,
 15. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 16. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia a žiaka strednej zdravotníckej školy na cestu do a z miesta výkonu praktického vyučovania,
 17.  do 12. decembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy a strednej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 18. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,
 19. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 15 až 18 a cestu späť,
 20. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť,
 21. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,
 22. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,
 23. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti, a cestu späť,
 24. na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 25. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, a cestu späť,  
 26. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a cestu späť,
 27. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, 
 28. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,
 29. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel individuálnej návštevy kostola a cestu späť,
 30. na cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a  cestu späť,
 31. od 25. decembra 2021 na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do ubytovacieho zariadenia ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 platného podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,
 32. na cestu do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,
 33. na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť,
 34. na cestu do ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených za účelom návštevy ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť;

Vláda zakazuje

s účinnosťou od 10. decembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár