Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Rekonštrukcia ulice ku škôlke v Malých Levároch


Obec Malé Leváre v okrese Malacky, ako verejný obstarávateľ (VO), vyhlásila výzvu na zhotoviteľa stavebných prác rekonštrukcie existujúcej komunikácie.

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii existujúcej komunikácie nazvanej Ku Škôlke v obci Malé LeváreCelková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na  231 291,14 eura bez DPH.

“VO pristúpil k riešeniu tejto časti obce, vzhľadom na havarijný stav existujúceho asfaltového povrchu. Ide o komunikáciu vedúcu k časti obce, kde sa nachádza miestna materská škôlka. V súčasnej dobe je komunikácia v havarijnom stave po viacerých stavebných prácach. Zostávajúca asfaltová komunikácia je len časťou pôvodného asfaltového povrchu. Celú časť riešeného priestoru je potrebné doriešiť aj vzhľadom na normové šírkové pomery komunikácií,” píše sa v opise zákazky na ÚVO.

Komunikácia je rozdelená na dve vetvy A a B.

  • Vetva A v celkovej dĺžke 153,70 m.
  • Vetva B v celkovej dĺžke 256,06 m.

Na začiatku vetvy A je napojenie tejto vetvy na miestnu komunikáciu v časti pri hostinci U GAZDU. 

Vetva B končí pri miestnej škôlke, kde prechádza mostom na poľnú cestu. Tu je navrhnutý aj otoč pre osobné automobily.

Lehota na predkladanie ponúk pre záujemcov je do 29.10.2021 14:00 hodiny. Otváranie ponúk bude 29.10.2021 o 15:00 hodine na Obecnom úrade Malé Leváre 177, 908 74.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov zverejnených na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár