Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TTSK: Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 33 laureátov


Cenu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), najvyššie verejné ocenenie župy za mimoriadny prínos k jej rozvoju, získalo 33 laureátov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v stredu 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

„Veľmi ma teší, že sme ocenili inšpiratívnych jednotlivcov a kolektívy, ktorí z Trnavského kraja robia lepší a krajší domov nás všetkých. Robia ho tiež prívetivejším pre všetkých prichádzajúcich a šíria jeho dobré meno všade vôkol. Som hrdý, že spolu tvoríme kraj vo všetkých oblastiach spoločenského života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zoznam ocenených, 24 jednotlivcov a deväť kolektívov, schválili krajskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. Cena bola udelená v siedmich kategóriách, a to zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport, doprava a občianska spoločnosť.

Medzi laureátmi je napríklad pedagóg Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Peter Rusnák, ktorý u žiakov rozvíja občianske hodnoty a postoje cez rôzne proeurópske aktivity. Ocenený bol aj kolektív Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, ktorá bola „červená“. Cenu in memoriam získala poetka a pedagogička Jana Štefánia Kuzmová. Ocenenie si odniesol aj slovenský reprezentant v boxe Andrej Csemez, ktorý na nedávnej letnej olympiáde v Tokiu obsadil 8. miesto.

„Všetkým nominovaným a zvlášť oceneným sme poďakovali za zodpovedný a profesionálny prístup, prácu a nasadenie. Aj vďaka nim napredujeme aj v tejto neľahkej dobe poznačenej pandémiou,“ dodal župan Viskupič.

Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla zasielať aj verejnosť.

TTSK: OCENENÍ ZO ZÁHORIA

školstvo

Mária Pisklová – navrhol Miloš Čobrda 

Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pani učiteľka učila na Základnej škole Hlboké od roku 1960 až do roku 1993, kedy odišla do dôchodku. Bola vždy obľúbenou a milou pani učiteľkou s dobrým srdiečkom. Z morálneho aj ľudského hľadiska si takéto ocenenie zaslúži.

kultúra 

Spevácky zbor Cantilena – navrhol Pavol Kalman 

50. výročie založenia zboru (*1971), 42 členný spevácky zbor mesta Senica, interpreti tvorby autorov období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia, úprav ľudových piesní a spirituálov. 

šport

Lukáš Matuský – navrhol Peter Kadlic 

Džokej víťaz Veľkej pardubickej v roku 2020. 

zdravotníctvo

Gabriela Borovičková – navrhla Anna Mierna 

Narodila sa v Skalici, kde strávila i celý život. V roku 1988 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Skalici. Tomuto odboru zasvätila celý svoj život. Od roku 2000 pracuje v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Skalici (ADOS). V roku 2004 ukončila špecializáciu v komunitnom ošetrovaní. Jej náplňou a zároveň aj poslaním je starostlivosť o imobilných, ťažko postihnutých a zomierajúcich klientov. Denne sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. Jej práca zahŕňa ošetrovanie rán po operáciách, amputáciách, chirurgických i onkologických zákrokoch, podávanie infekcií a infúzií, pravidelné odbery krvi a rôzne ošetrovateľské výkony, ktoré sa dajú vykonávať v domácom prostredí klienta. Poskytuje starostlivosť klientom celého skalického okresu, kde napomáha pri prekonaní ťažkých životných situácií. Dlhým 33 rokov zasvätila zdravotníctvu a pomoci druhým ľudom. 

Sociálne veci

Mária Kallová – navrhla Anna Mierna 

Pani Mária Kallová svoj pracovný život vyše 40 rokov venovala práci v sociálnej oblasti, prevažne venovanej seniorom. Vynikala zmyslom pre zodpovednosť, spravodlivosť, v práci uplatňovala nielen legislatívne pravidlá, ale kládla dôraz na ľudský, duchovný a kresťanský rozmer. Na dôchodku pracuje v organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých v skalickej organizácii sluchovo postihnutých ako predsedníčka, je členkou sociálnej komisie. Ocenenie sa navrhuje za celoživotnú prácu venovanú odkázaným na pomoc iných. 

doprava

Jozef Olejník – návrh SKAND Skalica 

Posielame návrh na ocenenie nášho zamestnanca Jozefa Olejníka, vodiča autobusu, ktorý napriek svojmu zdravotnému hendikepu (chronická choroba obličiek , dialýzy, oslabená imunita), po celý čas pandemickej situácie obetavo vykonával svoju prácu a zastupoval aj vodičov, pandémiou ochorených. 

SKAND Skalica – návrh SKAND Skalica 

Na ocenený kolektív navrhujeme vodičov autobusovej dopravy, zabezpečujúci služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave počas pandémie Covid 19, nasadených v kritickej infraštruktúre, pandemickú situáciu zvládli bez problémov, mali veľkú zásluhu na tom, že nám nevznikol z dôvodu rozsiahlej karantény žiadny výpadok pri zabezpečovaní obslužnosti v stanovených režimoch. 

Občianska spoločnosť

Kolektív pracovníkov a žiakov Strednej zdravotníckej školy Skalica – navrhla Anna Mierna

Občianska spoločnosť pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ľudmily Bábikovej už niekoľko týždňov/s predpokladom do konca roka 2021/ pomáha organizovať veľkokapacitné očkovanie centrum v telocvični školy. Starajú sa o kompletný chod centra od prípravy, organizácie po samotný priebeh očkovania. pomocnú ruku podáva nielen pedagogický zbor, ale aj obslužný personál/kuchárky, upratovačky, školník a samozrejme študenti, ktorí vítajú klientov vždy s úsmevom. celý kolektív pomáha k bezproblémovému chodu vakcinačného centra, čo oceňujú všetci návštevníci vyjadreniami o skvelej organizácií. Študenti a pedagógovia školy sa aktívne zúčastňujú i testovania.

Jakub Jacečko – navrhol Zdenko Čambal 

MUDr. Mgr. Jakub Jacečko pôsobí v Holíči ako pravoslávny kňaz. Od roku 2008 bol iniciátorom založenia pravoslávneho chrámu Zasväteného Počajevskej ikone presvätej Bohorodičky a sv. apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi. Táto myšlienka bola vďaka Jakubovi Jacečkovi zrealizovaná v roku 2013 v podobe klasického pravoslávneho chrámu s dominantnou kupolou. V roku 2018 mu bolo slávnostne udelené občianstvo mesta Holíč. V práci ako lekára, tak aj kňaza je nesmierne obetavý. Pomáha ľuďom v núdzi a v ťažkých životných situáciách ako hmotne, tak i v duchovnom rozvoji.

Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na webovej stránke trnavskej župy.  


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár