Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Online TTSK: Jedným z bodov zastupiteľstva je založenie EZÚS Veľká Morava


Dnešné 8. decembra 2021 rokovanie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa začalo o 13.00 hod v Parlamentnej miestnosti Úradu TTSK.

Program rokovania zastupiteľstva TTSK

1. Schválenie programu 27. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK

2. Kontrola plnenia uznesení z 26. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.666/2021/27)

3. Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 6/2021 (materiál č.667/2021/27)

4. Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 (materiál č.668/2021/27)

5. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vedených v účtovníctve OvZP TTSK (materiál č.669/2021/27)

6. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 76/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva (materiál č.670/2021/27)

7. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 77/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.671/2021/27)

 8. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 78/2021 o zrušení Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder Nagymegyer (materiál č.672/2021/27)

9. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer (materiál č.673/2021/27)

10. Schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe organizácie Obchodná akadémia Veľký Meder a súhlas s odstránením stavby (materiál č.674/2021/27)

11. Výzva na základe VZNTTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií na území Trnavskej župy (materiál č.675/2021/27)

12. Výzva na základe VZNTTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy (materiál č.676/2021/27)

13. Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/Z/2022 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva (materiál č.677/2021/27)

14. Vyhodnotenie 3. kola obchodnej verejnej súťaže na prenájom súboru objektov a pozemkov bývalého Školského hospodárstva v Trnave (materiál č.678/2021/27)

15. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na Rekreačnej ulici v k. ú. Piešťany (materiál č.679/2021/27)

16. Zverenie pozemkov v k.ú. Trnava do správy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava (materiál č.680/2021/27)

17. Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Šoporňa (materiál č.681/2021/27)

18. Zmena Uznesenia č. 606/2021/23 z 5.5.2021 (Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z vlastníctva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja) (materiál č.682/2021/27)

19. Prepravný poriadok Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.683/2021/27)

20. Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava s ručením obmedzeným (materiál č.684/2021/27)

21. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovanie projektu: „Cykloprístrešok pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave“ v rámci výzvy o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (materiál č.685/2021/27)

22. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 2021/004 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom spolufinancovania výstavby novej telocvične na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede (materiál č.686/2021/27)

23. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2022 (materiál č.687/2021/27)

24. Informácie 24.a . Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – október 2021 (materiál č.688/2021/27) 24.b . Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.09.2021 (materiál č.689/2021/27) 24.c . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu P4/2021 (materiál č.690/2021/27) 24.d . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu P5/2021 (materiál č.691/2021/27) 24.e . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu Z1/2021 (materiál č.692/2021/27) 24.f . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu Z2/2021 (materiál č.693/2021/27) 24.g . Informácia o aktualizácii Regionálnej stratégie v stredných školách územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre školský rok 2022/2023 (materiál č.694/2021/27) 24.h . Informácia o nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov pre potreby trhu práce v Trnavskom samosprávnom kraji (materiál č.695/2021/27) 24.i . Informácia k operačnému plánu zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2021/2022 (materiál č.696/2021/27) 24.j . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.10.2021 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.697/2021/27)

25. Rôzne

25.a . Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – rozhodnutie (materiál č.698/2021/27)

26. Interpelácie

Online stream z rokovania bude možné sledovať na profiloch trnavskej župy- FacebookYouTube, ako aj na www.zastupitelstvo.sk.   

Program rokovania a materiály sú zverejnené na https://osam.trnava-vuc.sk/#sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2017-2022.

VIDEO: TTSK a Jihomoravský kraj v zoskupení Veľká Morava

TS TTSK

 13. NOVEMBRA 2021

J. Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK): “Vítam, že Juhomoravský kraj podporil založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava.” 

Viac TU: https://www.nazahori.sk/2021/11/05/ttsk-a-jihomoravsky-kraj-v-zoskupeni-velka-morava/


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár