Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Združenia podali Odpor voči rozhodnutiu k spôsobu likvidácie hliniska v Borskom Sv. Jure


Účelom navrhovanej činnosti je likvidácia hliniska v DP Borský Jur, za využitia inertných stavebných odpadov z líniovej stavby, ktorá by spĺňala súčasné zákonné požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi, banského zákona ako aj stavebno – technické predpisy. Zverejnil informačný portál MŽP SR.

„ Prípadná realizácia je v rozpore s cieľmi našich združení. Proti tejto aktivite bola spísaná petícia, ktorú podporilo podpisom 555 obyvateľov,“ píše sa v odpore, ktoré podali proti realizácii zámeru OZ Nová ZEM a Zdravé Zelené Záhorie – ZZZ

Spoločnosť ECOBOR je držiteľom oprávnenia na vykonávanie banskej činnosti v DP Borský Jur. Ako budúci vlastník stavebných odpadov navrhuje využitie inertných stavebných odpadov v množstve cca 250 000 m3 na likvidáciu hliniska a rekultiváciu časti bývalého dobývacieho priestoru.

Podľa zverejnených dokumentov, “sa zámer realizuje v súlade s vydaným rozhodnutím príslušného Obvodného banského úradu v Bratislave podľa schváleného “Plánu likvidácie hliniska v DP”, ktorý rieši likvidáciu hliniska a jeho následnú rekultiváciu. Podstatným problémom pri likvidácií hliniska je nedostatok vhodnej suroviny, nakoľko po zmene hospodárskej politiky SR už nebola zahájená ťažba na pokračovaní ložiska J a V smerom, a s tým aj spojená skrývka v DP Borský Jur I. a II.

Modernizácia trate Bratislava-Kúty-Lanžhot

V rámci pripravovanej líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate č. 126A Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ v úseku trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – štátna hranica (žkm 1,384 – 74,410) vznikne v období 2021 – 2027 určité množstvo stavebných odpadov zo železničného spodku.

Zdrojom hluku na stavenisku bude hlavne buldozér a nákladné vozidlá privážajúce odpady. Vzhľadom na množstvo denne dovezeného stavebného odpadu (cca 180 m3) a produktivitu práce predpokladáme, že buldozér ako bodový zdroj hluku bude pracovať denne cca 2-3 hod priamo v hlinisku pri rozhŕňaní dovezeného odpadu do figúr, pričom úroveň LA = 85 dB/5 m. Nákladné vozidlá dovážajúce stavebný odpad (max 12 voz/deň) s premávkou
v pracovné dni medzi 8-16 hod. Intenzita dopravy bude predstavovať asi jedno vozidlo za 20 minút (24 jázd / 480 min.),“
píše sa v predloženom zámere.

Stavba bude realizovaná v dvoch etapách

Prvá etapa roky 2021-2024 a druhá etapa roky 2024 až 2027.„Objem odťaženého a prepravovaného stavebného odpadu je v oboch etapách približne rovnaký (120 resp. 130 000 m3.) V rámci I.E. sa bude časť odpadu (1/3) dovážať z úseku Kúty – št. hranica SR/ČR po trase: Kúty (2) – Čáry (500) – Kuklov (1142) – Borský Svätý Jur (1140, 1145) až do hliniska. Druhá časť odpadu (2/3) sa bude dovážať z úseku Devínska Nová Ves – Malacky po trase D2 – zjazd Kúty (D2) – Sekule (2) – Borský Svätý Jur (1140, 1145) až do hliniska. Jedine na ceste č.1145 (Borský Svätý Jur – Tomky) priamo okolo tehelne bude nárast intenzity dopravy spôsobený dovozom odpadu do hliniska cca 3,9% t.j. +24 vozidiel oproti súčasným 615 vozidiel/deň,“ dopĺňa sa v zámere.

Voči rozhodnutiu podali Odpor

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal právoplatné rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Dňa 20.01.2023 bol zaslaný na Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Kollárova 8 917 02 Trnava, list:  Odpor – zámer spoločnosti ECOBOR, s. r. o. v katastri obce Borský Svätý Jur, žiadosť o poskytnutie informácie a dokladov. 

„Občianske združenia so sídlom v obci Borský Svätý Jur týmto vyjadrujeme odpor proti realizácii zámeru firmy ECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova ul. č. 2, 811 07 Bratislava s názvom ,,Plán likvidácie hliniska v DP obce Borský Svätý Jur“ v katastri našej obce. Navrhovaná činnosť sa má realizovať na parc. KN-C č. 14873/2, 14855. (Táto sa má zaviesť odpadom o množstve 250000m3).

Prípadná realizácia je v rozpore s cieľmi našich združení. Proti tejto aktivite bola spísaná petícia, ktorú podporilo podpisom 555 obyvateľov. Rozhodnutie vydané je v rozpore so žiadosťou obyvateľov, ktorí žijú v obci a využívajú vodné zdroje na pitie. Ide o studne a artézske pramene. V minulosti boli v obci realizované vrty, ktoré ešte dnes poskytujú obyvateľom využívanie artézskych prameňov so vzácnou minerálnou vodou, táto by sa mohla zásahom do prírody znečistiť či inak poškodiť. 

Zároveň v okolí “hliniska” sú močariská, mokrade a biodiverzita, ktorá poskytne domov vzácnym chráneným aj ohrozeným živočíchom. Stav – prísne chránené! 

Niektoré domácnosti nemajú zavedenú obecnú vodu do svojich domovov a doteraz využívajú na pitie len vodu zo studní. Znečistený, alebo inak poškodený prameň, by následne mohol ohroziť zdravie ľudí a polievaním poškodiť povrchovú pôdu. 

Vyjadrujeme odpor a žiadame Vás týmto zastaviť tento zámer. Zároveň žiadame o poskytnutie všetkých informácií ohľadne realizácie a povolení k “Plán likvidácie hliniska v DP obce Borský Svätý Jur.” Obec Borský Svätý Jur sa nachádza v CHKO Záhorie 2. stupeň ochrany.  Vyššie uvedený protiprávne konanie postúpime na prokuratúru,“
Martin Kajzer a Milan Čermák za OZ Nová ZEM a Zdravé Zelené Záhorie – ZZZ. 

Okresný úrad Senica – rozhodnutia

rozhodnutie.pdf

pravopl..pdf

zdroj: Enviroportál a Nová ZEM (OZ)


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár