Chystá sa dostavba prístavu Baťovho kanála v Skalici


Verejná vyhláška – Dostavba a rozšírenie prístavu na Baťovom kanáli – Územné rozhodnutie, bolo zverejnené na oficiálnej web stránke mesta Skalica 15.12.2021, do dátumu zvesenia 30. 12. 2021.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy určil, že stavebným úradom, ktorý vykoná konanie a vydá územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bude Mesto Gbely.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavba „DOSTAVBA A ROZŠÍRENIE PRÍSTAVU NA BAŤOVOM KANÁLI“ sa bude realizovať v extraviláne mesta Skalica, na pozemkoch parc. č. 12536/1 (ostatná plocha s výmerou 14722 m2 ), 12536/2 (ostatná plocha s výmerou 445 m2 ), 12536/4 (ostatná plocha s výmerou 4074 m2 ), 12499/1 (vodná plocha s výmerou 7344 m2 ), 41585/2 (vodná plocha s výmerou 3193 m2 ).

Súčasný stav v území

Baťov kanál v Skalici je jednou z turistických atrakcií regiónu Záhorie. Vznikol v 30-tych rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia a neskôr sa začal používať aj na prepravu uhlia. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách v prístave Otrokovice (v Baťove) a končí na slovenskom území v prístave v Skalici.

Prístav v Skalici ponúka možnosť zapožičať si loď a plaviť sa touto vodnou cestou. Prístup k prístavu je umožnený autom, na bicykli, alebo aj pešo. Vedie sem cyklistická trasa, ktorá prepája skalický región s blízkym okolím a s prepojením na moravskú stranu (Hodonín, Strážnice, Veselí nad Moravou).

Jestvujúci areál prístaviska v Skalici

Pozostáva z prevádzkovej budovy s vyhliadkovou vežičkou, obslužnej komunikácie s parkoviskom a s prístavným mólom. Areál je vybavený detským ihriskom. Súčasťou prístavnej budovy je drevená rozhľadňa vysoká 7 m. Táto budova bola postavená v roku 2008 a z jej vyhliadkovej plošiny, je výhľad na Baťov kanál a aj na pohone Biele Karpaty.

Jestvujúca budova prístaviska je riešená ako drevená konštrukcia s dvoma nadzemnými podlažiami a vyhliadkovou vežou. V rámci budovy je sociálne zariadenie pre návštevníkov a pre obslužný personál prístavu, ďalej je tu zázemie informačnej kancelárie a priestory pre obsluhu prístavu (kancelária, pokladňa).

Sú tu aj priestory pre poskytovanie pohostinských služieb, so zázemím pre poskytovanie doplnkových služieb ako požičovňu plavidiel, rybárskych potrieb, bicyklov a pod.

Pred budovou sú riešené parkoviská s kapacitou 15 miest pre osobné automobily, 2 miesta pre vozidlá pre telesne postihnutých a jeden autobus, a obslužná komunikácia s obratiskom pre autobus.

Z obratiska odbočuje spevnená komunikácia cez korunu hrádze až zjazdnej rampe, ktorá umožňuje návštevníkom s vlastnými plavidlami preložiť loď z prívesu na vodu a opačne.

Pristávanie a kotvenie plavidiel je umožnené prostredníctvom prístavných pevných mól tvorených zemnou konštrukciou.

Prístup na móla je zabezpečený bezbariérovo od hrádze a bezbariérovo od prvého poschodia budovy. Prepoj polostrova a ostrova je zabezpečený drevenou lávkou. Do budovy od parkoviska vedú drevené schody. Bezbariérový prístup pre telesne postihnuté osoby do budovy je umožnený rampou na korunu hrádze (z oboch strán hrádze) a po hrádzi smerom k budove na prvé podlažie budovy. Budova s prístavnými mólami je prepojené drevenou krytou rampou.

Prístav Skalica – Baťov kanál umožňuje návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane. Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k výstavbe plavebnej komory na súčasnom mieste stavidla, ktorá umožní preplavenie sa z Baťovho kanála na rieku Moravu, kedy bude možné pre rekreačnú plavbu využívať i ďalšie prístavy a prístaviska (prístavisko Rohatec, prístavisko Skalica – Perúnska lúka, prístav Hodonín „U jezu“). Výstavbu plánovanej plavebnej komory investične zabezpečí česká strana.

Popis stavby a členenie

V rámci celkového urbanisticko – architektonického riešenia areálu sa navrhuje dodržať a zachovať existujúci objekt s vyhliadkovou vežou v plnej miere. Architektonické riešenie tohto objektu má svoj charakteristický výraz a preto nové objekty budú umiestnené ďalej na vyčlenenej ploche, južne od jestvujúcej prístupovej komunikácie v blízkosti pri obratiska áut.

Jestvujúci areál prístaviska má vybudovanú prístupovú komunikáciu s priľahlými parkovacími miestami pre osobné autá. Parkoviská sú rozčlenené hlavne v západnej časti areálu, kde sa nachádza aj obratisko väčších vozidiel a autobusov.

V súčasnosti je k dispozícii 22 parkovacích miest pre osobné autá. Hlavným objektom jestvujúceho areálu je prístavný objekt Kotva, ktorý je prepojený lávkami s pobrežným kotviskom plavidiel. V okolí tohto objektu sa nachádzajú oddychové priestory s lavičkami a detské preliezačky.

V navrhovanom riešení sa uvažuje s umiestnením nových objektov na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Skalica. Nové objekty budú umiestnené na pozemku 12536/4 a čiastočne na pozemkoch 12536/1 a 12536/2. V jestvujúcej komunikácii bude vytvorená odbočka k navrhovaným objektom.

Hlavnú kompozičnú os návrhu tvorí novovybudovaná komunikácia, na ktorú naväzujú zo severnej strany nové parkovacie plochy pre 15 osobných áut. Prístupová komunikácia bude ukončená v západnej časti areálu parkoviskom pre karavany.

Z južnej strany komunikácie smerom do otvoreného priestranstva sú navrhované nové objekty občerstvenia a reštaurácia so svojimi terasami. Nový sociálny objekt s WC, sprchami a kuchynkou bude umiestnený v dosahu parkovísk, v náväznosti na karavany a oddychové priestory pri terasách bufetu a reštaurácie.

Spevnené plochy pre parkovanie áut budú zo zámkovej dlažby s obrubníkmi a priebežnými chodníkmi pre peších návštevníkov. Priestor pre karavany má plochu pre 10 karavanov, pričom jedno parkovacie miesto má 5×8 m.

Objekt Občerstvenia – bufet a Reštaurácia

Novými objektami v rámci areálu bude objekt Občerstvenia – bufet a Reštaurácia. Obidva objekty budú murované, alebo montované založené na základových pásoch a s ľahkou strešnou drevenou konštrukciou. Vnútorné vybavenie zahŕňa vstup pre zamestnancov, manipulačné a skladové priestory a základné hygienické priestory pre personál (s počtom max. 2 až 5 zamestnancov).

Priestory pre prípravu jedál a občerstvenia nadväzujú na výdajné pulty s prepojením na otvorené terasy. Na terasách budú umiestnené lavice so stolmi o celkovej kapacite 42 + 42 návštevníkov.

Všetky novonavrhované objekty budú napojené na nové inžinierske siete. Do areálu bude privedená pitná voda (hlavne pre potreby reštauračných zariadení a hygienických priestorov). Splaškové vody (sociálny objekt WC, umyvárky a parkovisko karavanov) budú zaústené do novej žumpy v priestore parkoviska osobných áut. Objekt občerstvenia a reštaurácie bude napojený na samostatnú žumpu. Elektrická energia bude napojená z jestvujúcej trafostanice, prípadne bude navrhnuté alternatívne riešenie.

Súčasťou riešenia areálu budú aj terénne a sadové úpravy, ktoré budú realizované priebežne po dobudovaní všetkých nadzemných objektov. Okolo objektov budú vybudované chodníky pre peších zo zámkovej dlažby s obrubníkmi napojené na jestvujúce spevnené plochy a parkoviská osobných áut.

V rámci areálu sa v návrhu nachádzajú aj prvky drobnej architektúry, ktoré svojim rozsahom a umiestnením predstavujú priebežné zlepšovanie a skvalitňovanie daného prostredia. Tieto prvky (lavičky, pútače, informačné tabule, detské preliezačky a pod.) zostanú zachované a budú doplnené o nové lavičky, odstavné stojany pre cyklistov a oddychové priestory v rámci víkendových akcií.

Viac TU: Mesto Skalica – Baťov kanál – ÚR_VV.pdf (752.52 kB)

zdroj: http://www.skalica.sk


Pridaj komentár