Hľadá sa nový kronikár mesta Senica, máte záujem?


Mesto Senica hľadá nového kronikára na dokumentovanie spoločensko-politického a hospodárskeho vývoja mesta. NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Oznámenie o pracovnej pozícii

Mesto Senica zverejnilo oznámenie o obsadení pracovného miesta na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

Pracovná pozícia: zamestnanec mesta Senica –  kronikár

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,  905 25 Senica

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: do 31. 01. 2022

Druh pracovného pomeru:  dohoda o vykonaní práce na dobu určitú, max. 350 hodín za rok

Požadované schopnosti a predpoklady

Požadované schopnosti a osobnostné predpoklady:

  • jazyková zdatnosť
  • schopnosť náležite štylisticky, gramaticky a typograficky spracovať zhromaždený materiál
  • odborné a intelektuálne schopnosti pre spracovanie údajov a poznatkov
  • záujem o históriu mesta Senica a okolia
  • zodpovednosť, zanietenosť, komunikatívnosť, objektívnosť
  • zdravotná spôsobilosť na vykonávanú prácu

Dátum nástupu: dohodou resp. podľa požiadaviek zamestnávateľa

Mzdové ohodnotenie: podľa platných zásad na odmeňovanie úkonov so spracovaním kroniky.

Stručná charakteristika práce

Kronikár vedie kroniku mesta Senica v štátnom jazyku, spracováva nečistopis kroniky mesta, fotoalbum a  čistopis kroniky vecne, chronologicky, správe, objektívne a politicky neovplyvnené.

Vedie záznamy o súčasných udalostiach mesta s cieľom definovať, opisovať kultúrne, historické a spoločenské dedičstvo nášho mesta a týmto spôsobom chrániť uchovávanie podstatných informácií o meste a mestských častiach pre potreby súčasných a budúcich generácií.

Požadované doklady k žiadosti

1/ písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu

2/ doklad o dosiahnutom vzdelaní

3/ štruktúrovaný životopis

4/ písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti poštou, osobne do podateľne Mestského úradu na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56905 25  Senica s označením „Žiadosť – Kronikár“. 

Bližšie informácie

Bližšie informácie poskytuje:  Ing. Renáta Hebnárová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Senica, tel.  034/ 6987613, e-mail: renata.hebnarova@senica.sk

Kedy sa vykonávajú zápisy do kroniky?

Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. “Dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta, čím sa stávajú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila. Rovnako aj o ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v našom meste,” doplnila Moravcová.

Digitalizácia kroniky

Mesto v snahe uchovať záznamy o dianí digitalizuje všetky kroniky, ktoré sa na Mestskom úrade v Senici nachádzajú. Naposledy boli do elektronickej podoby prenesené kroniky spísané za roky 2014 až 2017.

Kde si môžete začítať do kroniky?

„ Kroniky máme zverejnené na webstránke mesta www.senica.sk. Takýmto spôsobom sa môže do dôležitých okamihov histórie začítať široká verejnosť. Na webe sa momentálne nachádzajú všetky mestské kroniky datované od roku 1936,” spresnila hovorkyňa.


Pridaj komentár