Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa realizátor zimnej údržby a starostlivosti o zeleň v Senici za milión eur


Mesto Senica vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na vykonávateľa zákazky Starostlivosť o verejnú zeleň a zimná údržba komunikácií v meste Senica na obdobie 36 mesiacov.

Odhadovaná hodnota zákazky je vyčíslená na 987 858,56 eura bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.

Oznámenie VO bolo dnes zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb starostlivosti o verejnú zeleň (kosenie, orezávanie drevín, výruby stromov a starostlivosť o živé ploty) a služieb zimnej údržby miestnych komunikácií (odstránenie snehu z ciest a chodníkov, posyp miestnych komunikácií).

Predpokladaná hodnota zákazky je určená ako maximálny objem plnenia, ktoré môže byť dodávateľovi v zmysle zmluvy zadané. Keďže zmluva obsahuje právo objednávateľa navýšiť alebo ponížiť rozsah plnenia o 10%, predpokladaná hodnota zákazky zohľadňuje toto právo objednávateľa. Základná predpokladaná hodnota zákazky (bez práva zmeny rozsahu predmetu zákazky o 10%) je 898 053,23 EUR, čo predstavuje ročné plnenie približne v hodnote 299 351,08 EUR bez DPH.

Údržba zelene v meste

Víťazný uchádzač bude zabezpečovať nasledovné služby v oblasti údržby verejnej zelene v meste Senica a v mestských častiach mesta Senice – Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny:

1. Starostlivosť o živé ploty
2. Starostlivosť o trávnaté plochy
3. Starostlivosť o stromy

Zimná údržba komunikácií v meste

Predmetom tejto zákazky bude zabezpečovanie nasledovných služieb na úseku miestnych komunikácií v meste Senica a v mestských častiach mesta Senica – Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny:

Údržba – zimná údržba, čistenie miestnych komunikácií, čistenie chodníkov, cyklotrás, vonkajších
schodísk, lávok cez rieky, parkovísk a verejných priestranstiev.

Úspešný uchádzač musí mať na zabezpečenie činností spojených so zimnou údržbou príslušnú strojovú techniku ako i odborný a pracovný personál.

Spoločensky zodpovedné správanie dodávateľa

Verejný obstarávateľ v rámci plnenia zmluvy bude vyžadovať spoločensky zodpovedné správanie dodávateľa, konkrétne:

-aktívne a pravidelne zvyšovať povedomie občanov mesta Senica na tému ochrany verejnej zelene a upozorňovať na aktuálne problémy v tejto oblasti formou prípravy obsahu príspevku alebo článku;

-pripravovať aspoň 4x za kalendárny rok príspevok do regionálnej televízie s diváckym dosahom na mesto Senica so zameraním na ochranu verejnej zelene a aktuálne problémy v tejto oblasti;

-pripravovať aspoň 4x za kalendárny rok príspevok do regionálnej televízie s diváckym dosahom na mesto Senica, obsahom ktorého bude kurz strihania drevín; dodávateľ bude aktívne a pravidelne podporovať podujatia Mesta Senica zamerané na ekologické témy podľa požiadaviek Mesta Senica a to súhrnne v hodnote minimálne 5.000,- EUR/kalendárny rok;

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 16.12.2021 09:00 h. Otváranie ponúk bude 16.12.2021 o 11:00 h na Mestskom úrade v Senici.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči mestu Senica, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Bližšie podmienky verejného obstarávania prístupné vo vestníku na ÚVO.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)  / www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár