Národná kultúrna pamiatka v centre Skalice je na predaj za 300-tisíc eur


Ministerstvo vnútra SR,  Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ,ako správca majetku štátu má v správe nehnuteľný majetok štátu, zapísaný na LV č. 4538 v k. ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica.

Národná kultúrna pamiatka k.ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica- parcela registra ,,C“ par. č. 7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 446 m².

Pozostáva

– stavbu – dom so súpisným číslom 147, na parcele číslo7,
– stavbu – garáž, na par. č. 7 (bez súpisného čísla) neevidovaná na liste vlastníctva,
– príslušenstvo
nachádzajúce sa na par. č. 7: bránka, betónové chodníky, elektro prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, vodomerná šachta v spoluvlastníckom podiele 1/1, správe Ministerstva vnútra SR.

Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 300 361,02 eur.

Vyhlásenie elektronickej aukcie bolo 14.10.2021. Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.11.2021.

Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu.

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná.

Viac TU: https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/narodna-kulturna-pamiatka-ku-skalica-obec-skalica-okres-skalica-parcela-reg-c-parc-7-stavba-dom-so-supisnym-cislom-147-stavba-garaz-na-parc-7-bez-supisneho-cisla-3

Zdroj: www.ropk.sk


Pridaj komentár