Nová vyhláška ÚVZ: Tri skupiny hromadných podujatí a ich špecifiká


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vydal aktuálnu vyhlášku 11.1.2022 poobede s platnosťou od dnes 12.1.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Tri základné skupiny hromadných podujatí

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Nízko rizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb 

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové podujatia

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

Vysoko rizikové podujatia

 • hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo
 • iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

 • režim OP,
 • maximálne 20 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Všeobecné opatrenia podujatia

vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Špecifické podujatia s osobitnými podmienkami

(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

– Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

– dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze

(a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby)

– nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb

Profesionálne športové súťaže a tréningy

– Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

– Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

– režim OP

– najviac 100 osôb

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

– najviac 100 osôb

– režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

– Príklad: Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

Kultúrne podujatia

– zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,

– vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

– Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Vyhláška TU: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

Zdroj: MINV a ÚVZ SR


Pridaj komentár