Online: V Holíči dnes zastupiteľstvo aj o financiách na tri projekty


Primátor Zdenko Čambal na štvrtok 21.10.2021 zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči od 14:00 hodiny do Kultúrno osvetového centra v areáli Holíčskeho zámku.

Program MsZ

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2020

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2021

5. Uskutočnenie VI.- VII. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2021

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k VI. a VII. zmene rozpočtu r. 2021

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 120 o určení dotácie na žiaka škôl a školských zariadení

8. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

9. Návrh VIII. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2021

10.Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu VIII. zmeny rozpočtu  r. 2021

11.Správa o výsledkoch kontrol za obdobie jún až september 2021

12. Žiadosti o NFP

12/1. Žiadosť o NFP na projekt „ Modernizácia materiálno-technického vybavenia Mestského múzea a galérie v Holíči so zvýšením hygienického štandardu“

12/2. Žiadosť o NFP pre projekt „ Zlepšenie úrovne priestorového a funkčného riešenia C.K. Holíčskeho centra  a zvýšenie úrovne hygieny kultúrnej inštitúcie“

12/3.Žiadosť o NFP na projekt „ Po stopách veľkomoravských Slovanov “

13.  Majetkové prevody

13/1.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbou  dvojgaráže, ul. SNP,  k. ú. Holíč

13/2.Nájom  pozemku,  ulica Hurbanova, k. ú. Holíč

13/3.Kúpa nehnuteľností  ul. Sv. Anny v k. ú. Holíč

13/4.Nájom rodinného domu s. č. 526,  ul. Hurbanova, k. ú.   Holíč

13/5.Zmluvný prevod  pozemkov  pod  stavbami  garáží, ul. Kollárova  v  k.ú. Holíč

13/6.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Pod Sýpkou .k. ú. Holíč.

13/7.Zmluvný prevod časti pozemku ul. Pod sýpkou, .k. ú. Holíč

14. Interpelácie poslancov

15. Diskusia

16 Záver

 

Dokumenty k MsZ

Dokument_1 21.10.21
 

 

Naživo tu: https://www.youtube.com/watch?v=zPj8UDdshB4 

zdroj: Mesto Holíč www.holic.sk


Pridaj komentár