Pamiatkari vyhlásili ochranné pásmo pamiatkovej zóny Kopčany


Na Mestský úrad v Holíči bolo doručené verejnou vyhláškou rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej zóny (PZ) Kopčany a nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči.

V tejto súvislosti požiadal Pamiatkový úrad obec Kopčany a mesto Holíč o vyvesenie verejnej vyhlášky na príslušných úradných tabuliach po dobu 15 dní. S rozhodnutím je možné sa oboznámiť na úradnej tabuli a mestskej webovej stránke.

Zdôvodnenie pamiatkarov k ochrannému pásmu Kopčany

„Predmetné ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia – okolia dvoch geograficky blízkych, historicky previazaných a z hľadiska pamiatkových hodnôt a kultúrno-spoločenského významu špecifických lokalít. PZ Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom v Holíči (NKP Kaštieľ).

Ide o vzájomne sa prelínajúcu a na seba geograficky a historicky nadväzujúcu prírodno-poľnohospodársku krajinu. ide o prevažne nezastavanú časť extravilánu obce Kopčany a mesta Holíč.

Vymedzenie ochranného pásma reflektuje najmä ochranu priestorového vzťahu medzi týmito dvoma pamiatkovými lokalitami. Ochranu širšieho krajinného prostredia, ktoré vizuálne a logicky nadväzuje na areál NKP Kaštieľa v Holíči. A to formou čiastočne zachovanej barokovej komponovanej krajiny presahujúcej až k PZ v Kopčanoch. Súčasťou vymedzenia ochranného pásma je aj širšie krajinné zázemie PZ Kopčany smerom k rieke Morave. Vymedzené spoločné krajinné zázemie je neoddeliteľnou súčasťou historického obrazu oboch pamiatkových lokalít,“ uvádza sa vo vyhláške Pamiatkového úradu SR.

Vyjadrenie mesta Holíč

„Každý si môže urobiť predstavu o akú veľkú plochu a aký obrovský zásah do potenciálneho rozvoja mesta ide. Netýka sa to totiž areálu zámku a jeho bezprostrednej blízkosti, ale celej súvisiacej plochy až po kostolík sv. Margity Antiochijskej,“ informovalo mesto Holíč.

Ako doplnilo mesto, dlhodobo kreuje barokový priestor, ktorý by mohol slúžiť občanom strednej Európy na oddych a poučenie. „Mesto musí reagovať na skutočnosť, že z troch svetových strán je ďalší územný rozvoj mesta prakticky nemožný vzhľadom na dispozície a súkromné vlastníctvo pozemkov. Ak hovoríme do budúcnosti o rozvoji mesta, nemáme žiadnu inú možnosť rozvoja ako práve týmto smerom. V tomto prípade nejde o MLC, ale akéhokoľvek investora alebo výstavbu v budúcnosti. Téma je do značnej miery spolitizovaná. Napriek skutočnosti, že ministri hospodárstva a dopravy vidia otázku možného rozvoja mesta zhodne s týmto konštatovaním.  Z tohto dôvodu je plánované referendum. Povinnosťou mesta je myslieť aj na nastupujúce generácie,“ uviedlo mesto.

O vyjadrenie sme požiadali aj obec Kopčany.


Pridaj komentár