Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Uníne


Obec Unín v skalickom okrese vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – hrubá stavba.

Informuje o tom starosta Ján Palkovič na web stránke obce.

Predmetom zákazky je realizácia stavby na objekte požiarnej zbrojnice v obci Unín v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie zodpovedným projektantom Ing. Ľubomírom Foriškom a v súlade so zadaním . Požiarna zbrojnica je situovaná v obci Unín v časti neďaleko kaplnky sv. Barbory. Poloha požiarnej zbrojnica je takmer v centri obce, poloha je vyhovujúca v prípade potreby výjazdu požiarnych vozidiel. Požiarna zbrojnica sa nachádza v nadmorskej výške cca 260 mnm. V súčasnosti je požiarna zbrojnica využívaná prioritne na parkovanie 2 požiarnych vozidiel, a pre aktivity dobrovoľného hasičského spolku obce Unín.

Zákazka bude realizovaná s finančnou podporou dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. PHZ –OPK1-2019-002929 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu búracích prác a elektroinštalácie a spolufinancovaná z rozpočtu obce. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je vyčíslená na 104 978,70 eura. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny . Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy na poskytnutie služby v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

Miesto dodania predmetu zákazky: Požiarna zbrojnica , katastrálne územie Unín. Termín uskutočnenia stavebných prác : 6 mesiacov , predpokladaný termín zahájenia prác 09/2021

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky sa prijímajú v termíne do 30. augusta 2021 do 15:00 h

Výzva

Prílohy k výzve

Návrh na plnenie kritérií

Zmluva o dielo

zdroj: Obec Unín www.unin.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár