Skalica spúšťa viaceré investičné projekty v roku 2022


Mesto Skalica si na nový rok 2022 naplánovalo prípravu a realizáciu viacerých investičných projektov.

Ich zámerom je zmiernenie vplyvu klimatických zmien, podpora zadržiavania vody, zefektívnenie systému parkovania a komplexná obnova kultúrnej pamiatky, ktorá sa dodnes zachovala v pôvodnom stave. Informuje o tom mediálny servis mesta Skalica.

Na tieto projekty boli schválené dotácie z európskych fondov, ministerstva kultúry i Trnavského samosprávneho kraja.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne Skalice

Mesto Skalica pripravilo projektový zámer na vybudovanie vodozádržných opatrení. ,,Zmena klímy sa dotýka bezprostredne každého z nás. Preto sa ako mesto snažíme prispievať k zmierneniu jej negatívnych dôsledkov napríklad aj formou výmeny nepriepustných povrchov v meste za povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody,“ uviedla primátorka mesta Anna Mierna.

Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu parkovísk z priepustných povrchov na uliciach SNP1, SNP2 a na ulici Hviezdoslavova, kde nevyužívané spevnené plochy budú odstránené a nahradené výsadbou solitérnych stromov, vytvorením zelených plôch a vegetačných ostrovčekov medzi parkoviskami. Projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Kohézny fond, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zelená strecha na Materskej škole

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je podporený a spolufinancovaný ďalší projekt, ktorý prispieva k zadržiavaniu vody a k ochrane klímy. Je ním vytvorenie extenzívnej vegetačnej strechy (tzv. zelenej strechy) na troch pavilónoch pracoviska Materskej školy Skalica na ul. Dr. Clementisa spolu s vybudovaním vsakovacích objektov, prostredníctvom ktorých bude do zeme zvádzaná dažďová voda z celého objektu materskej školy.

Investícia sa začne v júni budúceho roku a bude trvať do konca augusta. Financie na tento projekt sú vyčlenené aj z mestského rozpočtu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa diela. Mesto Skalica pripravuje aj ďalší projekt na tomto pracovisku, ktorý bude zameraný na zvýšenie energetickej účinnosti celého objektu.

Moderné technológie mesta Skalica

Zámerom projektu Moderné technológie mesta Skalica (tzv. SmartCity) je kontrola obsadenosti parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne prostredníctvom parkovacích senzorov komunikujúcich cez nízkoenergetickú sieť. „Jednou z priorít nášho mesta je zlepšovanie parkovacej infraštruktúry a transparentnejšie parkovanie pre občanov a návštevníkov mesta. Práve tento projekt umožní okamžité riešenie nepovoleného obsadenia vyhradených parkovacích miest napríklad pre ZŤP, a zároveň umožní efektívnu navigáciu na voľné parkovacie miesta.“ povedala primátorka.

V rámci tohto riešenia bude osadených 528 senzorov na parkovacích miestach. Časť z nich určených pre ZŤP bude aj na sídliskách. Súčasťou projektu je osadenie 4 meteostaníc (v centre mesta, v priemyselnej zóne, v prístave Skalica na Baťovom kanále a v Zlatníckej doline), ktoré  budú informovať o aktuálnej meteorologickej situácii vo vybraných lokalitách mesta a okolia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa diela.

Realizácia vyššie uvedených aktivít projektu, vrátane vývoja softvérových riešení je naplánovaná na obdobie január 2022 až jún 2023. Na realizáciu investície bola schválená dotácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Európsky  fond regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Obnova Domu kultúry v Skalici

Mestu Skalica bola v tomto roku schválená dotácia z Trnavského samosprávneho kraja a z Ministerstva kultúry SR na opravu havarijného stavu plechovej strechy nad hlavnou sálou Domu kultúry v Skalici, secesnej stavby architekta Dušana Jurkoviča. Ministerstvo zároveň poskytlo dotácie aj na spracovanie prípravných dokumentácií zamýšľanej komplexnej obnovy objektu, ktorú má za cieľ mesto zrealizovať v najbližších rokoch.


Pridaj komentár