Sociálny podnik Senice sa stal správcom pohrebísk v meste


Senické cintoríny majú od prvého januára 2022 nového správcu. Informuje o tom mesto Senica.

„Starostlivosť o pohrebiská v našom meste prevzal Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o., ktorý bude udržiavať poriadok na pohrebiskách a zachovávať ich dôstojnosť,“ informoval o tom viceprimátor Senice Filip Lackovič.

Sociálny podnik mesta Senica bude spravovať všetky tri verejné cintoríny v meste, teda v Senici na Brezovej ulici, v Čáčove a aj cintorín v Kunove.

„Sociálny podnik bude zabezpečovať údržbu pohrebísk vrátane domov smútku a márnice, údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách, viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk, viesť evidenciu nájmov hrobových miest, udeľovať povolenia za vjazd motorových vozidiel do pohrebiska, udeľovať súhlas so stavebnými úpravami na hrobových miestach a zabezpečovať starostlivosť o pamätné hroby senických osobností,“ dopĺňa Nora Černáčková, konateľka Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.

Na zabezpečenie správy pohrebísk zriadil Sociálny podnik kanceláriu správcu. Správa cintorína sídli v pôvodných priestoroch v senickom dome smútku na Brezovej ulici č. 2. Odborne spôsobilou osobou sa stala Ľubica Kňazovičová (kontakt 0948 766 076, spravcacintorina@spms.sk)

Prevádzkové hodiny kancelárie správcu sú v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod.


Pridaj komentár