Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Súťaž neprofesionálnej tvorby Výtvarná Senica


Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica, ktorá je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum.

Ich vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Do 56. ročníka Výtvarnej Senice sa môžu zapojiť výtvarníci z okresov Senica a Skalica do 8. novembra 2021.

Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Jej cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. Delí sa na 3 vekové skupiny – autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku a na kategórie – maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba. Osobitnými kategóriami je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Súťaž nie je tematicky vymedzená, v tomto roku je obohatená o odporúčané témy Pamäť a Krajina. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry ani kópie diel iných autorov.

Do Výtvarnej Senice sa môžu prihlasovať neprofesionálni výtvarníci vyplnením písomnej prihlášky. Predložené výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2018 až 2021 a doručené do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5.

Maximálny počet výtvarných diel od jedného autora je 5 a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, sídlo regionálneho osvetového strediska a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť adjustované, nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu (do súťaže nebudú prijaté diela v klipoch). Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo nainštalovať.

Súťaž má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Na každom stupni bude výtvarné práce hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorom udeliť ceny a čestné uznania a urobí výber prác na výstavu. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela.

Vernisáž výstavy Výtvarná Senica 2021/2022 sa uskutoční 21. 1. 2022 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, výstava potrvá do 18. 2. 2022.

Propozície regionálnej súťaže Výtvarná Senica spolu s prihláškou a identifikačnými štítkami nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici: www.osveta-senica.sk, v časti „Propozície“.

Kontakt: Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko Senica, tel. 0911 100 302, 034 651 3740, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk.

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár