TSK: Poslanci si uctili pamiatku zosnulého riaditeľa myjavskej nemocnice Gašparíka


zdroj: TSK

V poradí XXXII. rokovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa uskutočnilo v pondelok 27. 9. 2021 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK, za dodržania hygienických opatrení, v prítomnosti 39 poslancov. 

Schôdzu viedol predseda TSK Jaroslav Baška. 

Krajskí poslanci otvorili septembrové zasadnutie Z TSK minútou ticha, ktorou si uctili pamiatku zosnulého riaditeľa myjavskej nemocnice Henricha Gašparíka

V úvode pracovného programu vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK a Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2021. Súčasťou Správy z kontroly plnenia uznesení bola aj informácia o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde boli zistené porušenia, týkajúce sa správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti účtovníctva. V tejto nadväznosti uložil krajský parlament zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti TSK povinnosť mať audítorom overenú účtovnú závierku k 31.12.2021 a najneskôr do 30.6.2022 takúto závierku sprístupniť poslancom. Následne župný parlament prerokoval návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Hospodárenie TSK bolo aj v I. polroku 2021 ovplyvnené pandémiou, avšak s miernejšími následkami

Bežné príjmy TSK boli vzhľadom na očakávaný pokles daňových a odvodových príjmov spôsobených pandémiou koronavírusu plánované s medziročným poklesom. K 30.6.2021 boli plnené v celkovom objeme 80,98 mil. eur, čo predstavuje 49,74% z rozpočtovanej sumy 162,82 mil. eur. Ide o pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 401 tis. eur. Podieľala sa na ňom predovšetkým hlavná kategória Daňové príjmy.Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 3,72 mil. eur, čo predstavuje 9,06% z rozpočtovanej sumy 41,11 mil. eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 76,49 mil. eur, čo predstavuje 47,56% z rozpočtovaného objemu 160,82 mil. eur. TSK čerpal kapitálové výdavky v objeme približne 13,19 mil. eur, tzn.13,79% z rozpočtovanej sumy 95,6 mil. eur.

Hlavným dôvodom2. Zmeny rozpočtu TSKna roky 2021-2023 bolo výrazné oživenie slovenskej ekonomiky po dlhom období šírenia globálnej pandémie a  neočakávaná refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov župy, čím sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu v oblasti daňových príjmov aj objem kapitálových grantov a transferov. V rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií, presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov kraj vytvára rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie. Rozpočet celkových príjmov sa zvyšuje o približne 3,07 mil. eur na objem 207,28 mil. eur, z toho rozpočet bežných príjmov bude vyšší o 2 mil. eur a rovnako rozpočet kapitálových príjmov o 1,07 mil. eur. Rozpočet celkových výdavkov zostáva bez zmeny na úrovni 256,72 mil. eur. Aj po týchto zmenách zostáva rozpočet TSK na roky 2021-2023 vyrovnaný. 

Župa podáva ďalšie projekty, ktoré majú prispieť k ochrane životného prostredia

Zlepšiť povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a realizovať aktivity environmentálneho vzdelávania má pomôcť krajské ekocentrum v Pruskom, na ktorého vybudovanie žiada župa nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia. Ide o jeden z hlavných pilierov Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety TSK. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 480 tis. eur, spolufinancovanie kraja je vo výške 5%.V rámci OP Kvalita životného prostredia chce župa znížiť aj energetickú náročnosť SOŠ Nováky.Okrem úspory energií by sa mala vďaka projektu znížiť aj produkcia znečisťujúcich látok a odpadov. Celkové výdavky projektu sú vo výške viac ako 3,5 mil. eur, žiadaná výška NFP 1 mil. eur a spolufinancovanie kraja vo výške 5%.

Boj o  EHMK 2026 vrcholí, vznikne nezisková organizácia Kreatívny inštitút Trenčín

Nezisková organizácia vznikne na dobu neurčitú a zabezpečovať bude okrem iného aj všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026.V prípade úspešnej kandidatúry mesta Trenčín sa Trenčianska župa stane jej zakladajúcim členom.

Trenčianska župa sa stane členom Národnej vodíkovej asociácie Slovenska

Pre Trenčiansky kraj je mimoriadne dôležitou oblasť životného prostrediaa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Tejto téme sa dlhodobo venuje v rámci projektu Zelená župa a rovnako aj transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Jednou z významných oblastí transformácie je aj podpora výroby a používania vodíka v rôznych oblastiach života. Župa predložila ako jeden z nosných projektov transformácie projektový zámer využitia vodíka vo verejnej osobnej doprave na hornej Nitre a v procese spracovania je aj stratégia potenciálu výroby a využitia vodíka na území TSK, pričom osobitná pozornosť sa zameriava na výrobu a využitie tzv. zeleného vodíka. Vstupom do NVAS sa kraj záväzne prihlási k Charte čistého vodíka. 

Poslanci schválili novú Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025

Stratégia stanovuje dva hlavné ciele na zlepšenie ponuky odborov a kvalitu a atraktivitu vzdelávania za účelom uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce. Zadefinovaných je 9 kľúčových priorít. Župa sa chce v rámci novej stratégie sústrediť aj na vybudovanie vzdelávacích kampusov, Hornonitrianskeho centra vzdelania či zvýšiť počet škôl, v ktorých sa realizuje celoživotné vzdelávanie. Medzi kľúčové priority patrí aj zavádzanie systému manažérstva kvality.

KOCR Trenčín región sa v minulom roku sústredila najmä na podporu domáceho cestovného ruchu

Pandémia koronavírusu v minulom roku značne ovplyvnila aj oblasť cestovného ruchu. Väčšina Slovákov uprednostňovala trávenie voľného času na Slovensku, preto aj aktivity KOCR Trenčín región smerovali predovšetkým k zviditeľňovaniu regionálnych turistických lokalít, cykloturistiky, pobytov v prírode, návštev historických atraktivít regiónu či ozdravných pobytov v kúpeľných mestách TSK.

Zastupiteľstvo TSK prijalo Deklaráciu k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka

Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia jednej z najznámejších osobností Slovenska sa koncom augusta konalo slávnostné zhromaždenie poslancov krajského parlamentu a trenčianskeho župana priamo v jeho rodnom Uhrovci. Práve počas neho bola po prvýkrát verejne predstavená deklarácia Zastupiteľstva TSK, ktorou sa poslanci hlásia k odkazu tohto významného rodáka, svojou prácou a aktivitami sa zaväzujú prispievať k ochrane a uchovaniu kultúrno-historického dedičstva našich predkov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší život občanov SR. Poslanci okrem deklarácie schválili aj nomináciu starostky obce Uhrovec a poslankyne Z TSK Zuzany Máčekovej na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka. 

Pripravovaná optimalizácia siete nemocníc by mala negatívny dopad aj na obyvateľov Trenčianskeho kraja

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ten zásadne mení proces tvorby a reguláciu siete nemocníc. Návrh zákona zavádza 5 úrovní nemocníc, a to nemocnice národnej, koncovej, komplexnej, regionálnej a komunitnej úrovne. Konkrétny zoznam nemocníc s uvedením ich úrovne doposiaľ nebol oficiálne zverejnený.

Na základe medializovaných informácií by mali medzi komunitné nemocnice patriť NsP Myjava a Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske. Takýto krok by však spôsobil postupné obmedzenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti oboch nemocníc a akútna zdravotná starostlivosť by sa stala nedostupnou. Z TSK vzalo na vedomie Informatívnu správu o pripravovanej kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocní a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne Trenčianskeho kraja a odmietlo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne MZ SR ako celok.

Rokovanie bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja i na youtube s tlmočením do posunkovej reči. 

Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pondelok 22. novembra 2021.

TSK


Pridaj komentár