TTSK: Nová čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov


Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk zákazky Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov.

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmet obstarávania zákazky

1.Novostavba typovej čistiarne splaškových odpadových vôd (ČOV) pre 200 EO s doplneným terciálnym stupňom čistenia. Navrhovaná ČOV bude zabezpečovať čistenie splaškových odpadových vôd len od jedného subjektu – zo zariadenia Centrum sociálnych služieb v Rohove. Stavba čistiarne splaškových odpadových vôd bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanou spoločnosťou ATELIÉR BUDO s.r.o., právoplatného stavebného (vodoprávneho) povolenia, výkazu výmer a požiadaviek Krajského pamiatkového úradu.

2.Skúšobná prevádzka diela – podľa rozhodnutia vodoprávneho orgánu – v dĺžke trvania 6 mesiacov v nadväznosti na termín ukončenia realizácie stavby ČOV. Súčasťou bude vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV.

3.Výkon činnosti dozoru nad overovacou prevádzkou ČOV – činnosť dozoru bude od uvedenia ČOV do skúšobnej prevádzky v dobe trvania 1 mesiac v periodicite 1 x týždenne, 4 x za mesiac návšteva technológa.

4.Výkon činnosti technického dozoru nad prevádzkou ČOV – činnosť technického dozoru bude od uvedenia ČOV do skúšobnej prevádzky v dobe trvania 1 rok v periodicite minimálne 1 x za mesiac.

Termíny verejného obstarávania

Celková predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 382 565,25 eura bez DPH.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 16.02.2022 do 10:00 h.

Otváranie ponúk bude 16.02.2022 o 13:00 h., systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.

Zdroj: ÚVO /  www.uvo.gov.sk


Pridaj komentár