TTSK: Z krízového fondu poputujú financie aj do obcí Štefanov, Oreské a Vrádište


Takmer 100.000 eur z Centrálneho krízového fondu (CKF) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) poputujú na preventívne opatrenia.

CKF dostane 34 členských obcí a miest spolu viac ako 96 tisíc eur na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým situáciám. Rozhodla o tom rada fondu, ktorá vyhodnotila v apríli vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok v minimálnej výške 1.000 eura maximálnej výške 3.000 eur.

Zo Záhoria okresov Senica a s Skalica boli pridelené prostriedky trom obciam. 

Obec Štefanov – 3 000,00 €  

Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami Vybudovanie zatrávnených vsakovacích valov na pozemkoch obce p. č. 2698, 2700 k. ú. Štefanov, za pomoci ktorých sa tok vody spomalí a zemina z polí nepotečie do obce. Zároveň budú slúžiť ako zásobáreň úžitkovej vody. 

Obec Oreské – 2 500,00 €

Regulácia dažďovej a prívalovej vody na “Malej strane” v obci Oreské Ochrana záhrad, dvorov a rodinných domov pred stekaním dažďovej a prívalovej vody. Vykopaním rigolu podĺž záhrad rodinných domov a pred ním umiestneného násypu/valu dôjde k regulácii stekaniu dažďovej a prívalovej vody do dvorov, záhrad, pivníc rodinných domov a prízemných poschodí polohovo nižšie umiestnených rodinných domov a tým k zabráneniu ich poškodzovania. Voda bude následne zvedená do potoku Chvojnica z jednej aj druhej strany rigola. 

Obec Vrádište – 1 000,00 €

Revitalizácia starých a poškodených stromov ohrozujúcich zdravie občanov Dendrologické posúdenie vybraných stromov v intraviláne obce Vrádište. Orezanie odborne spôsobilou osobou, ošetrenie rezných rán a likvidácia drevnej hmoty odvozom na regionálnu kompostáreň v Skalici. 

„Aj nedávne tragické udalosti v Juhomoravskom kraji potvrdili, aké dôležité je pripraviť sa na živelné katastrofy.Prostriedky z Centrálneho krízového fondusúurčené na predchádzanie škodám, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivého počasia, respektíve na ich odstraňovanie.V rámci aktuálnej výzvy podporíme 34 obcí a miest vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Až 25 z nich dostane dotáciu v maximálnej výške 3-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Väčšina obcí a miest využije získané prostriedky na zabezpečenie preventívnych opatrení pred živelnými katastrofami. Ide napríklad o realizáciu vodozádržných a protipovodňových opatrení alebo čistenie a prehĺbenie rigolov pri komunikáciách.Premiérovo bude možné dotáciu z fondu použiť aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré sú ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok, na základe odborného posúdenia.

CKF vznikol v roku 2009 a je zameraný na podporu obcí pri škodách spôsobených živelnými udalosťami. V júni 2019 došlo k zmene štatútu, ktorá umožnila podporiť nielen odstraňovanie škôd, ale aj ich prevenciu.

Pre členské obce a mestá fondpredstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním škôd respektíve na prevenciu voči nim.Do CKF pravidelne prispieva aj župa.Za rok 2021 to je 83 tisíc eur. 


Pridaj komentár