TTSK: Župa rozdelí až 600.000 eur, o dotáciu sa môže žiadať do 4. 2.

Župa rozdelí až 600.000 eur, o dotáciu sa môže žiadať do 4. 2. Zdroj: TTSK

Trnavský samosprávny kraj otvoril dve dotačné výzvy, v rámci ktorých rozdelí spolu 600-tisíc eur. Obce a organizácie sa môžu uchádzať o podporu aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a životného prostredia. Žiadosti je možné registrovať elektronicky od 1. januára 2022 do 4. februára 2022.

TTSK podporí aktivity sumou 600.000 eur

Trnavský kraj tvoríme aj spolu s občianskym sektorom a miestnymi samosprávami. Ich činnosť a aktivity sme sa aj tento rok rozhodli podporiť v rámci dvoch špecifických výziev sumou 600-tisíc eur. Každý oprávnený subjekt môže podať po dve žiadosti, z ktorých každú v minimálnej výške 500 eur. V tomto ročníku sme okruh podporovaných oblastí rozšírili o oblasť životného prostredia a upravili sme aj spôsob výpočtu spolufinancovania tak, aby bol výhodnejší pre žiadateľov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že výzvy sú súčasťou balíka dotácií, ktorý v roku 2022 bude vo výške 2,9 milióna eur, pričom v roku 2017 to bolo len 300-tisíc eur.

Pre organizácie je vyčlenených 450.000 eur

Pre organizácie je vyčlenených 450-tisíc eur a na podporu aktivít obcí 150-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom každý subjekt môže podať po dve žiadosti. Spolufinancovanie organizácií je stanovené na 10 % z výšky poskytnutej dotácie a v prípade obcí na 25 % z výšky poskytnutej dotácie. O pridelení dotácií úspešným uchádzačom rozhodnú poslanci Zastupiteľstva TTSK na svojom májovom zasadnutí.

O dotáciu možno žiadať na kultúrne a umelecké aktivity vrátane vydávanie pôvodnej tvorby. V oblasti športu je podpora určená na rozšírenie a skvalitnenie športovej činnosti zlepšením technického stavu či vybavenia ihrísk. Rovnako aj na reprezentáciu kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, či usporadúvanie športových podujatí na území kraja.

Financie sú vyčlenené aj na aktivity smerujúce k zníženiu chorobnosti

Žiadosti môžu záujemcovia posielať aj o podporu projektov zameraných na predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov, integráciu obyvateľov so zdravotným znevýhodnením alebo skvalitnenie života seniorov prostredníctvom sociálnej starostlivosti. Financie budú vyčlenené aj na aktivity smerujúce k zníženiu chorobnosti či posilnenie prevencie chorôb. Takisto aj na zavádzanie nových diagnostických metód v zdravotníctve či na celkové zlepšenie zdravia obyvateľov kraja. Novou kategóriou podpory je  životné prostredie, v rámci ktorej je možné získať dotáciu na revitalizáciu alebo rozširovanie zelených plôch v zastavanom území alebo zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

Manuál spolu s ďalšími informáciami je dostupný na webovej stránke župy. V prípade otázok môžu žiadatelia župu kontaktovať cez e-mail na adresu dotacie@trnava-vuc.sk.


Pridaj komentár