VIDEO: Zastupiteľstvo TTSK schválilo záverečný účet za rok 2022


Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo záverečný účet za rok 2022 aj päticu strategických dokumentov.

Krajskí poslanci sa v stredu 28. júna 2023 stretli na 6.riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, poslednýkrát pred letnými prázdninami. Schválili záverečný účet župy za minulý kalendárny rok, ako aj prijatie úveru na župné investičné zámery. Poslanci schválili aj ďalší balík strategických dokumentov či úpravu tarify v prímestskej autobusovej doprave týkajúcu sa dôchodcov.

„Hospodárenie trnavskej župy v minulom roku ovplyvnil celý rad faktorov, a to najmä pandémia a konflikt na Ukrajine. S tým súvisel rast cien energií, tovarov a služieb, čo vytvorilo tlak na zvyšovanie platov zamestnancov. V tomto smere župe nepomohli ani legislatívne zmeny vlády, ktorá výrazne zasiahla do rozpočtov krajov i samospráv vyplatením 500-eurovej odmeny zamestnancom vo verejnej správe, či navýšením daňového bonusu. Aj napriek nepriaznivej situácii riadne a načas splácame naše záväzky, vďaka čomu bola celková zadlženosť k 31. decembru 2022 na úrovni 33,05 percenta. Pokračujeme tiež v realizácii investičných zámerov z vlastných prostriedkov aj z európskych zdrojov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že investičné zámery by nebolo možné realizovať bez zapojenia ušetrených finančných prostriedkov z minulých rokov.

Kraj v súvislosti so zložitou hospodárskou situáciou využije možnosť načerpania úveru od National Development Fund II prostredníctvom Slovak Investment Holding vo výške maximálne 20 miliónov eur pri výhodnej jednopercentnej fixnej ročnej úrokovej sadzbe. Úverové prostriedky môžu byť použité na investičné zámery nehospodárskej podoby, pričom načerpanie prostriedkov sa nebude započítavať do dlhu kraja.

Krajskí poslanci sa jednohlasne zhodli, že žiakom základných škôl na území Trnavského kraja bude župa poskytovať finančný príspevok na zabezpečenie ich účasti na aktivitách organizovaných Trnavským samosprávnym krajom, zameraných na poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania. Ide napríklad o finančnú podporu cestovania na pravidelne organizované podujatie Kam na strednú, či dochádzanie do župného Talentcentra. Krajskí poslanci schválili aj úpravu podmienok poskytovania štipendií študentom stredných škôl.

Zastupiteľstvo schválilo aj päť strategických dokumentov – SMART stratégiu rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, Stratégiu finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja, Stratégiu rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023 – 2027, Koncepciu zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK a Koncepciu trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe Trnavského samosprávneho kraja.

Bodom programu bola aj úprava tarify v Prepravnom poriadku Trnavského samosprávneho kraja, ktorá posúva nárok na jednosmerné osobitné cestovné z priemerného veku odchodu do dôchodku 62 rokov na priemerný vek odchodu do dôchodku 63 rokov. Preukazovanie nároku na zľavu sa nemení, pričom úprava vstúpi do platnosti 1. júla 2023. Župa tak reaguje na novelizovaný zákon o sociálnom poistení, a zároveň tým podniká ďalší krok k dopravnej integrácii s Bratislavským krajom, ktorý schválil rovnakú úpravu.

Poslanci schválili vymenovanie Mgr. et Mgr. Dušana Blahúta, PhD. do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska. Jednohlasne bolo schválené aj Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci s Krajom Vysočina. Cieľom je spolupráca v sociálnej oblasti, ako aj v oblasti územného a hospodárskeho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia, kultúry, vzdelávania a športu.


Pridaj komentár