FOTO: Koválov – história

Obec Koválov

Obec Koválov

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392, kedy sa po prvý  raz  zaznačuje v historickom  materiáli v písomnej podobe Kowalow.

V 14.storočí obec patrila hradu Branč a v 16. storočí bola pričlenená k šaštínskemu panstvu. Od roku 1736 patrila obec Habsburgovcom. Najstaršie známe pečatidlo je zo začiatku 16. storočia. V čase vzniku pečatidla  sa obec nazývala Veľkým Koválovom, neskôr Hrubým Koválovom.

Obyvatelia obce sa v prevažnej väčšine zaoberali poľnohospodárstvom. Už v roku 1523 bol objavený vínorodý svah, na ktorom sa začal pestovať vinič.

[pinf_eventgallery event=’kovalov20210619′ attr=images mode=lightbox max_images=16 thumb_width=120 ]

Od roku 1785 je vedená cirkevná matrika, štátna matrika je vedená až od roku 1950. Dovtedy patrila obec do Matričného úradu Čáčov.

Prvý záznam o škole- kanonická vizitácia – pochádza z roku 1798. V roku 1895 bola postavená nová dvojposchodová  cirkevná budova, v ktorej  boli dve triedy slúžiace pre vyučovanie  žiakov.

Požiarny zbor bol v obci založený v roku 1884, v roku 1960 bola daná do užívania nová požiarna zbrojnica. Doteraz sa zachovala ručne vyšívaná zástava požiarneho zboru.

V roku 1902 bol založený Potravný spolok , v roku 1920 Telovýchovná jednota Orol. Dnes funguje v obci Telovýchovná  jednota Družstevník Koválov.

V roku 1932 vznikol spevokol, ktorý pod vedením učiteľa Eugena Lehotaya spieval upravené ľudové piesne. Od roku 1930 v obci fungovala aj miestna dychová hudba a divadelný krúžok .

Poľnohospodárske družstvo bolo v obci založené v roku 1957 s názvom  Jednotné roľnícke družstvo Koválov, ktoré má v súčasnosti názov Poľnohospodárske družstvo Koválov.

Už v roku 1952 sa v budove Jednoty premietal prvý  film na vlastnej premietačke – rozprávka Pyšná princezná. V roku 1956 bola urobená generálna oprava premietacieho prístroja. V roku 1960 sa podarilo získať z Okresného národného výboru Senica 243 000 korún na materiál a prístroje, takže sa začalo s prestavbou odkúpenej budovy Jednoty, pri ktorej bola vybudovaná  kinosála a spoločenská sála. V novej kinosále  sa začali premietať filmy už v decembri roku 1960. Bolo to prvé širokouhlé kino nielen v senickom okrese, ale aj v Západoslovenskom kraji.

Kino patrilo pod Miestny národný výbor Koválov, jeho správcom bol po celý čas František Vach. Filmy premietal Jozef Hrabovský, o dovoz a odvoz filmov sa starala Jozefína Hrabovská. Vstupenky predával Ferdinand Horný.  Filmy si  prichádzali pozrieť aj občania susedných obcí a tiež zo Senice.

Po odchode Jozefa Hrabovského do dôchodku premietal filmy František Buchta, ktorý zároveň zabezpečoval aj dovoz a odvoz filmov. V kine sa premietalo do roku 1990.

V roku 1962 sa začala výstavba miestneho vodovodu, v roku 1978 bola obec splynofikovaná, v roku 1984 bola dokončená výstavba materskej školy, kde prízemie bolo upravené tak, aby v ňom mohla  byť umiestnená základná škola  pre 1 až 4 ročník.

V roku 1989 bol postavený Dom smútku. V celej obci boli postupne vybudované pevné cesty, chodníky a priekopy na zachytávanie dažďovej vody, bol rozšírený a upravený koválovský potok, čím bola ukončená etapa budovania základnej vybavenosti obce a vytvorený priestor pre ďalší rozvoj obce v prospech jej obyvateľov.


Pridaj komentár