Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Mesto Holíč opäť úspešné v rámci Fondu malých projektov


NaZahori.sk

Mesto Holíč sa začiatkom roku 2021 zapojilo do výzvy č. 6 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančných príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a predložilo projekt s názvom: Hony, lovy a hostiny. 

Informovala o tom  Nikol Lazíciusová z oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč.

Cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne. Žiadosť o NFP bola dňa 31.03.2021 Regionálnym výborom FMP na jeho 6. zasadnutí odporučená na schválenie. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 35 175 € a sú hradené z finančných prostriedkov EÚ (29 898,75 €), štátneho rozpočtu SR (3 517,50 €) a zdrojov Mesta Holíč (1 758,75 €). Partnerom projektu je Město Hrušovany nad Jevišovkou v Českej republike.

Nakoľko mesto Holíč i jeho cezhraničný partner sú vlastníkmi zámkov, kde bolo preferované poľovníctvo, uvedený projekt sa zameriava na poľovníctvo a spoznávanie jeho histórie. 

V rámci projektu sú v období august 2021 až júl 2022 naplánované štyri hlavné aktivity.

Prvou hlavnou aktivitou sú stavebné práce na rekonštrukcii miestnosti nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Mestského múzea v Holíčskom zámku za účelom vytvorenia výstavy o poľovníctve, ktorá sa následne stane stálou expozíciou múzea. 

Druhou aktivitou je zorganizovanie a odprezentovanie výstavy zameranej na tému poľovníctva, ktorá bude pozostávať z výstavnej kolekcie poľovníckych artefaktov (zbraní, trofejí a pod.). Súčasťou druhej aktivity bude aj seminár, ktorý sa uskutoční v sídle cezhraničného partnera. Na seminári budú odprezentované informácie o histórii poľovníctva, druhoch lovu a pod., ktoré budú získané z rôznych archívnych a miestnych zdrojov. 

Treťou aktivitou bude propagácia projektu, čiže budú vytvorené plagáty, ktoré budú informovať o konaní výstavy i seminára a roll upy, na ktorých budú pre návštevníkov k dispozícii informácie venované téme poľovníctva v cezhraničnom regióne. 

Poslednou aktivitou je vyhľadávanie potrebných informácií o histórii poľovníctva v archívoch, na weboch, v historických knihách a pod., ktoré budú následné odprezentované na seminári i zverejnené na informačných roll upoch. 

“Projekt je impulzom k vzájomnému stretávaniu sa Čechov a Slovákov, k rozvoju cestovného ruchu a posilneniu povedomia o spoločnej histórii,”  spresňuje mesto na svojej web stránke www.holic.sk.

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár