Mesto Malacky posudzuje možnosti zmeny územného plánu pre výstavbu školy


Samospráva mesta uvažuje o novej základnej škole v Malackách a v súvislosti s tým už sa začala príprava podkladov. NaZahori.sk o tom informuje hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

Škola by mala byť prioritne určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Škola pre deti z lokalít Rádek a Padzelek

Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer dvoma rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Je totiž pravdou, že obe základné školy – Dr. J. Dérera aj na Štúrovej – sú pomerne vzdialené od Rádku a Padzelku, a navyše, obe sa už blížia k hranici svojich kapacitných možností. „Reagovali sme na opakované podnety verejnosti a poslancov, aby aj Rádek a Padzelek mali svoju spádovú školu takpovediac v pešom dosahu. V budúcom roku sa nám otvára možnosť čerpania vyše šiestich miliónov eur na novú školu, preto mestskému zastupiteľstvu pripravíme viacero alternatív,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha. 

V hre sú tri alternatívy

Jednou z alternatív je bezodplatné získanie lesného pozemku na Rakárenskej ulici od štátu (rozloha 1,4 hektára). Zákon podmieňuje takýto prevod zástavbou na verejnoprospešný účel. V praxi by to znamenalo zmenu územného plánu mesta, pretože ten aktuálny nepovoľuje v tejto lokalite výstavbu. Mesto by v tomto prípade požiadalo štátneho vlastníka ostatných pozemkov o zmenu kategórie lesa z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia, ktorý má prísnejšiu ochranu.

Druhou alternatívou môže byť kúpa pozemku na školu od súkromného developera v pripravovanej zóne Mayer. V tom prípade by škola vyrástla za diaľnicou. Primátor pri tejto možnosti vidí niektoré riziká: „Obávam sa, že iba samotná kúpa pozemku od súkromníka by presiahla tretinu odhadovaných nákladov na stavbu, na čo aktuálne nemáme. Nehovoriac o tom, že nová škola by ďalšie roky – odhadujem ich na možno desať – stála na stavenisku zóny Mayer. Ďalšou veľkou položkou by boli náklady na siete.“

 Treťou možnosťou by bola výstavba iba prvostupňových tried na menšom pozemku – v tomto prípade by však mesto prišlo o možnosť získať niekoľkomiliónovú štátnu dotáciu, ktorá je určená iba výstavbu plnohodnotnej školy. Takisto by mesto nemohlo vyhovieť požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici. 

Verejné pripomienkovanie územného lánu

„Aktuálne sme dali na verejné pripomienkovanie tieto zmeny územného plánu, aby sme spoznali stanoviská všetkých dotknutých úradov a verejnosti. S poslancami veľmi pozorne vnímame požiadavku štátu, že ak má prísť k bezodplatnému prevodu viac ako 1,4 hektára do nášho mestského majetku, mala by byť táto hodnota kompenzovaná umožnením malopodlažnej bytovej výstavby pri Táborisku. Keďže viaceré orgány, vrátane ochranárov, nesúhlasili s takým rozsahom, snažíme sa dosiahnuť kompromis tým, že by sme znížili záber plochy pre bývanie o dve tretiny. Rovnako aj na samotnom pozemku pre základnú školu by zostalo viac ako 30 % lesného porastu. Nielen žiakom, ale aj verejnosti by sme vybudovali voľne otvorený areál s jazierkom a športoviskom,“ zdôraznil primátor. 

O výbere jednej z troch navrhovaných alternatív rozhodne mestské zastupiteľstvo v prvom polroku budúceho roka.  


Pridaj komentár