Ministerstvo posudzuje výstavbu druhého veterného parku v Rohove


Spoločnosť Sloweb z Bratislavy predložila Ministerstvu životného prostredia na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) činnosť s názvom Veterné elektrárne Rohov. Ide už o druhú žiadosť v lokalite tejto obce. Vyplýva to zo zverejnených informácii na enviroportáli. 

Prvú predložila spoločnosť WSB Invest takisto z Bratislavy koncom roka 2020 pod názvom Veterný park Rohov. Písalo sme o tom TU: https://www.nazahori.sk/skalica/item/4005-medzi-senicou-a-skalicou-by-mohol-vzniknut-velky-veterny-park.

Predmetom navrhovanej činnosti  je vybudovanie sústavy veterných elektrární a využite potenciálu vetra pre výrobu elektrickej energie. „Dotknutá obec do desiatich dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zverejní v celom rozsahu dokumentáciu zámeru na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,“ uviedlo ministerstvo k aktuálnej žiadosti. 

A ďalej doplnilo, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

„Navrhovaná činnosť má pozostávať zo 7 turbín veternej elektrárne. Vybudovanie zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Variantnosť veterných elektrární spočíva v rovnakom množstve turbín (7), ale v rôznych variantoch technológií. Prvým variantom je použitie turbín značky Vestas V162, druhým sú turbíny značky Siemens – Gamesa SG 170. Všetky objekty budú prepojené cestnými komunikáciami. Zámer sa nachádza mimo zastavanej časti obce Rohov,“ uvádza predkladateľ v zámere.

Navrhovaná činnosť Veterné elektrárne Rohov nemá prevádzkovú ani priestorovú súvislosť s posudzovaným zámerom Veterný park Rohov od navrhovateľa spoločnosti WSB Invest. Vzhľadom na umiestnenie veterných turbín oboch projektov nie je možné realizovať oba zámery naraz v tej istej lokalite. Zámery si priestorovo a konštrukčne prekážajú. Z tohto dôvodu bude možné realizovať iba jeden projekt.

Podľa navrhovateľa je účelom vybudovanie sústavy veterných elektrární a využitie potenciálu vetra v dotknutej lokalite pre výrobu elektrickej energie. Zámer prispeje k diverzifikácii energetických zdrojov a tvorbe energetického mixu v regióne. Pozitívnym vplyvom bude stimulácia ekonomického rozvoja obce.

Podľa technických údajov by pri prvom variante mala byť výška hriadeľa 166 metrov a priemer rotora 162 metrov. Pri druhom ide o porovnateľné čísla, výška hriadeľa by mala byť 165 metrov a priemer rotora 170 metrov.

Predpokladané celkové náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú približne 60 miliónov eur.

zdroj: Ministerstvo životného prostredia 

 

VTE Cerová

 

Aktualizované 18.3.2021 o hodnotenie: V Trnavskom kraji by mohol vzniknúť prvý veľký veterný park. Dve veterné elektrárne by mali vyrásť medzi Skalicou a Senicou na Záhorí.


Pridaj komentár