Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Online: Dnes rokuje zastupiteľstvo mesta Senica


Po letnej prestávke sa dnes zíde vedenie mesta a poslanecký zbor na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Senica (začiatok o 15:00).

Na programe je dvadsaťštyri bodov, medzi ktorými sa budú prerokovávať viaceré predložené výročné správy mestských spoločností a zariadení, ako aj informatívne správy o službách v meste.

Zaznie informácia o sociálnych službách a senickej mestskej hromadnej doprave. Zastupiteľstvo bude oboznámené s viacerými správami z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou. Schvaľované budú návrhy na doplnenie a zmeny všeobecne záväzných nariadení. Na zasadnutí bude predstavená štúdia komplexného riešenia obnovy mestského parku. Hlasovať sa bude aj o zabezpečení spolufinancovania dvoch projektov, a to Cyklodopravné trasy Senica: Kasárne –  Železničná stanica a Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING).  

Štúdiu komplexného riešenia Obnovy mestského parku v Senici prídu odprezentovať zástupcovia ateliéru 2021 s.r.o., o ktorých odborná porota rozhodla ako o víťazoch v rámci súťaže návrhov Obnova mestského parku v Senici. 

Medzi schvaľovanými materiálmi bude návrh dodatku VZN č. 38 o školských obvodoch v meste Senica. Novinkou v tomto VZN bude určenie spádového územia materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. Návrh dodatku vychádza z legislatívneho vymedzenia školského zákona.  

Ďalšie VZN mesta, ktorého zmeny budú schvaľované na 18. zasadnutí MsZ, bude VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta. Podľa zákona o hazardných hrách môže mesto svojim nariadením udeliť zákaz prevádzkovania hazardných hier najviac na 12 dní v kalendárnom roku, návrh dodatku teda stanovuje 12 takýchto dní v roku 2022.

Schvaľovaná bude aj informatívna správa o MHD na území mesta. Dopravca má vydanú dopravnú licenciu pre štyri linky MHD, ktorými zabezpečuje dopravnú obsluhu na celom území mesta Senica vrátane mestských častí Čáčov, Kunov a Sotina. MHD v meste Senica je realizovaná dopravcom ARRIVA Trnava, a.s. na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorá platí do 31. decembra 2021 a v súčasnom období sa uskutočňuje proces verejného obstarávania na výber dodávateľa služby mestskej hromadnej dopravy na ďalšie roky. Samospráva má na túto službu v rozpočte na rok 2021 schválenú čiastku 180 tisíc eur.  

Rovnako bude súčasťou zastupiteľstva aj výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, ktoré spravujú mestskú plaváreň, saunu a solárium v mestskej plavárni, mestskú športovú halu, tenisovú halu, rekreačnú oblasť Kunovská priehrada, mestské kúpalisko, zimný štadión a informačnú kanceláriu Infosen. Na ich prevádzku išlo z rozpočtu mesta 1 070 000 eur. V roku 2020 museli byť jednotlivé prevádzky striedavo otvorené a zatvorené z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID-19, čo sa odrazilo na výraznom znížení návštevnosti. Jedinou prevádzkou, ktorej návštevnosť nebola výrazne poznačená pandémiou bolo letné kúpalisko. Z finančného hľadiska je pre spoločnosť najhoršia situácia, kedy prevádzky môžu byť otvorené, no sú obmedzené z kapacitného hľadiska. V tomto prípade tržby klesajú výraznejšie ako je pokles samotných nákladov. 

Poslanci budú ďalej schvaľovať návrh na poverenie Mgr. Viery Wágnerovej vykonávať funkciu ďalšej sobášiacej.  

Medzi materiálmi je aj návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu, keďže mesto dostalo koncom júna rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorým bola schválená žiadosť mesta Senica pre projekt s názvom „Smart plán mesta Senica“ za viac ako milión eur. Projekt je zameraný na viac-menej na oblasť dopravy, mesto má však v pláne pokračovať v modernizácii služieb aj v ďalších oblastiach života ako bezpečnosť, odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia, v sociálnych službách alebo vo vzdelávaní. Analýzy, ktoré sú prepojené s realizáciou musia byť založené na odbornosti a rozvážnej príprave. Preto má mesto záujem byť členom silného zoskupenia odborníkov, výrobcov, vývojárov, či predstaviteľov moderných a inteligentných miest.

Mesto Senica má zámer uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu ďalších dvoch veľkých  projektov, a to Cyklodopravné trasy Senica: Kasárne –  Železničná stanica a Zdieľané bicykle na území mesta Senica, tzv. bikesharing. Keďže sa pri takýchto projektoch ráta so spolufinancovaním zo strany samosprávy, musia byť tieto projekty pred podaním schválené mestských zastupiteľstvom. 

Súčasťou každého zasadnutia MsZ sú aj diskusia a interpelácie poslancov, ktorí či už vo svojom mene alebo v mene občanov mesta predkladá podnety na riešenie.  

2021_Materialy_18.MsZ

 

TV Sen


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár