Na Slovensku bude platiť núdzový stav a zatiaľ 2 týždňový lockdown


Štvrtok 25. 11. 2021 od 00:01 h bude platiť na 90 dní núdzový stav a zatiaľ  dvojtýždňový lockdown, ktorý sa bude prehodnocovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.

Platí od štvrtka tiež zákaz vychádzania. Výnimka bude v čase od 1.00 do 5.00 h
. Informovali o tom na brífingu po rokovaní vlády predseda vlády, ministri za OĽaNO a hlavný hygienik SR.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú napríklad: nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov).

Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania a to s potvrdením od zamestnávateľa. Odporúča sa home office.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. Povolený je aj sprievod.

Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.

Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie” možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

zdroj: tlačová konferencia po rokovaní vlády SR / TA3

Zoznam esenciálnych obchodov a služieb, ktoré majú z tohto lockdownu výnimku:

a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne ) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, )

b) prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

d) predajne drogérie,

e) predajne obuvi,

f) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

g) predajne novín a tlačovín,

h) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

i) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

j) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

k) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

l) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

m) prevádzky telekomunikačných operátorov,

n) prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

o) práčovne a čistiarne odevov,

p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,

s) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

v) prevádzky kľúčových služieb,

w) zberné dvory,

x) obchodné miesta sieťových odvetví,

y) služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

z) predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

aa) prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

bb) nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

cc) zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

dd) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

ee) prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

ff) prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa prílohy č. 2 bodov 6 a 7.

zdroj: ÚVZ SR


Pridaj komentár