Online: Videozastupiteľstvo v Skalici dnes od 15-tej


Naživo: Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uskutoční dnes 26. januára 2022 od 15.00 hodiny prostredníctvom videokonferencie.

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie návrhu programu MsZ a jeho zmien, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a uznesení

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ

3. Odpovede na otázky (interpelácie) poslancov

4. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Obnova športového areálu pri ZŠ Mallého v meste Skalica“

5. Návrhy, požiadavky, dopyty a otázky (interpelácie) poslancov

6. Rôzne, diskusia, námety a pripomienky občanov 7. Rekapitulácia uznesení a nariadení mesta

8. Záver

Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP

K bodu navrhovaného programu Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Obnova športového areálu pri ZŠ Mallého v meste Skalica“ dôvodová správa:

Materiál k rokovaniu zdroj: Mesto Skalica

MsZ 26.1.2022 – Pozvánka + program.pdf (113.35 kB)

MsZ 26.1.2022 – Materiál.pdf (1.03 MB)


Pridaj komentár