Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Online:V Holíči dnes zasadá mestské zastupiteľstvo


Primátor Zdenko Čambal zvolal Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Holíči na štvrtok 2.decembra 14:00 hodinu v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program rokovania MsZ

1.Otvorenie
2.Kontrola plnenia uznesení
3. Protest prokurátora proti VZN č.115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
4. Uskutočnenie IX. zmeny rozpočtu r. 2021
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IX. zmene rozpočtu roku 2021
6. Návrh X. zmeny rozpočtu r. 2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu X. zmeny rozpočtu roku 2021
8. Návrh na schválenie prijatia kontokorentného úveru
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie kontokorentného úveru
10. Dodatok č. 1 k VZN č.115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
11.VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
12.Dodatok č. 4 k VZN č. 72/2011 o príspevku na spoločné stravovanie v meste Holíč
13.Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2022-2024
14.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024

15.Dodatok č. 1 k VZN č. 106 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč
16.VZN mesta Holíč o zrušení VZN č. 2 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Holíč do vlastníctva iných osôb
17.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč o verejnom poriadku
18.Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
19.Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za obdobie október až november 2021
20.Aktualizácia a predĺženie platnosti strategického dokumentu PHSR mesta Holíč na roky 2015-2021
21.Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Holíč
22.Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja bývania mesta Holíč
23.Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na nájomnom v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Holíč

24. Majetkové prevody
24/1. Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami trafostaníc, ul. SNP, k. ú. Holíč
24/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, k. ú. Holíč
24/3. Zmluvný prevod pozemku pod stavbou garáže, ul. Kollárova v k. ú. Holíč
24/4. Zmluvný prevod časti pozemku ul. Palárikova, k. ú. Holíč
24/5. Prevod pozemku ako náhrada za nevybudovanie parkoviska, k. ú. Holíč
24/6. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 36 v bytovom dome s.č. 1678, SNP 20, k.ú. Holíč
24/7. Nájom pozemku v ZO Paseky, k.ú. Holíč
25. Interpelácie poslancov
26. Diskusia
27. Záver

Viac zdroj: www.egov.holic.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár