Rekonštrukcia a budovanie komunikácií v lokalite Hurbanova – sv. Anny v Holíči


Mesto Holíč  zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk verejného obstarávania na zákazku Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácií v lokalite Hurbanova – sv. Anny. Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Lokalita Hurbanova sv. Anny, katastrálne územie Holíč, parcela .č. 131/2, 206, 207. Východný okraj mesta Holíč, neďaleko cesty I. triedy I/51 smerom na Senicu, na ulici Hurbanova – sv. Anny.

Opis obstarávania

Navrhovaná stavba zákazky Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácií v lokalite Hurbanova – sv. Anny v Holíči rieši doplnenie a vybudovanie chodníkov, verejného osvetlenie a rozšírenie odvedenia dažďových vôd z povrchového odtoku z navrhovaného verejného priestranstva uličného pásu a chodníkov ktoré sú predmetom rekonštrukcie.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na  313.828 eur bez DPH. Verejný obstarávateľ Mesto Holíč plánuje získať finančné prostriedky na tento predmet zákazky z Operačného programu Ľudské zdroje, alebo z iných fondov EÚ.

Predkladanie a otváranie ponúk


Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na
16.02.2022 do 10:00 h.

Otváranie ponúk bude 16.02.2022 o 11:00 h.

Miesto: VOLUMA SK, s.r.o. Chorvátska 187,Šenkvice.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Štatutárny orgán / štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym orgánom / štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym orgánom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na sprístupnení ponúk.

zdroj: ÚVO www.uvo.gov.sk


Pridaj komentár