Senica hľadá poskytovateľa služieb na komunálny odpad za takmer 8 miliónov eur


Mesto Senica vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a prevádzku zberného dvora.

Informuje sa o tom v oznámení vo vestníku na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).  

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi mesta Senica na obdobie 72 mesiacov. Odhadovaná hodnota zákazky je vyčíslená na 7 712 000,00 eur bez DPH. 

Súčasťou poskytovaných služieb je aj prevádzka zberného dvora na území mesta Senica, ktorý bude každý pracovný deň v určených hodinách v prevádzke pre potreby občanov a obyvateľov mesta Senica.

Poskytovateľ služieb sa podpisom zmluvy zaväzuje rozmiestniť a udržiavať čisté zberné nádoby, ktoré bude verejnému obstarávateľovi prenajímať, zvážať a zneškodňovať komunálny odpad na území mesta Senica a vytriedený odpad, ktorý obyvatelia mesta prinesú na zberný dvor. Odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť, poskytovateľ služby zneškodní na skládke zmesového komunálneho odpadu.

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ (mesto Senica) hľadá poskytovateľa, ktorý bude zvážať a zneškodňovať komunálny odpad na skládke odpadov v súlade so zákonom 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v priebehu najbližších 6 rokov.

Ide o likvidáciu najmä nasledovných skupín a druhov odpadov:

 • Zmesový komunálny odpad v predpokladanom objeme cca 5000 t/ročne
 • Objemový odpad v predpokladanom objeme cca 800t/ročne
 • Drobný stavebný odpad v objeme cca 250t/ročne

Poskytovateľ služby bude súčasne prevádzkovať zberný dvor na území mesta Senica (napr. na mieste aktuálne prevádzkovaného zberného dvora, ktorý je prevádzkovaný na pozemku mesta). 

Podmienky vykonania zákazky

Verejný obstarávateľ v rámci plnenia zmluvy bude vyžadovať spoločensky zodpovedné správanie dodávateľa, konkrétne:

 • dodávateľ bude organizovať vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta na tému separovaného zberu a nakladania s odpadmi;
 • dodávateľ bude zvyšovať povedomie občanov:
 • formou prípravy obsahu príspevku alebo článku za účelom jeho publikovania v mesačníku, na sociálnych sieťach Mesta Senica a na webom sídle Mesta Senica;
 • formou príspevku do regionálnej televízie;
 • formou výroby a distribúcie informačných letákov do jednotlivých domácností poplatníkov;
 • dodávateľ bude podporovať podujatia mesta zamerané na ekologické témy;
 • dodávateľ bude zriadi kont. tel. číslo pre obyvateľov mesta, na ktorom budú poskytované informácie o poskytovaní služby (vrátane usmernení o triedení odpadu);
 • dodávateľ bude zabezpečovať službu v súlade s požiadavkami zák. č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 02.11.2021 09:00 hodiny. 

Otváranie ponúk bude  02.11.2021 o 11:00 hodine na Mestskom úrade v Senici.  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a dokumentácii zverejnených na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk 


Pridaj komentár