Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Holíči zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom Ekorecykling


Mesto uzatvorilo koncom roka 2021 zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania (VO) na zákazku Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre mesto Holíč.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola zverejnená dnes vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Mesto podpísalo zmluvu s úspešným uchádzačom VO

Mesto Holíč podpísalo 29.12.2021 zmluvu s víťazom verejného obstarávania zákazky Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre mesto Holíč s firmou Ekorecykling Likvibio Mošovce a to na obdobie do konca roka 2022 (s opciou na rok 2023).

Na vyhlásené verejné obstarávanie mestom Holíč prišlo 5 ponúk. Kritériom na vyhodnotenie bola cena. Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky bola 188 580,00 eur bez DPH, ponúknutá najnižšia celková hodnota zákazky bola napokon 133 120,00 eur bez DPH.

Predmet zákazky VO mesta Holíč

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre verejného obstarávateľa Mesto Holíč, a to zber odpadu, manipulácia odpadu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného a kuchynského a reštauračného odpadu.

Uchádzač zabezpečí zvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v meste Holíč podľa plánu.

Verejný obstarávateľ dodá 240 litrové odpadové nádoby s vetracími otvormi a s mriežkou na dne nádoby v počte 80 ks, ktoré budú rozmiestnené v zástavbe bytových domov, zvoz sa požaduje 1 x za 7 dní / 52 týždňov /, na základe vopred schváleného harmonogramu na najbližší rok. Po každom vysypaní kuchynského odpadu bude do odpadovej nádoby doplnené biologicky rozložiteľné vrece o objeme 240 l a nádoba bude umiestnená späť na miesto tak, aby nedošlo k jej možnému poškodeniu.

Poskytovateľ služby zabezpečí potrebný počet 240 litrových biologicky rozložiteľných vriec. V prípade nedodržania harmonogramu, resp. vývozného dňa, musí byť zabezpečený náhradný termín vývozu do 24 hodín a musí byť o danej skutočnosti informovaný pracovník mesta. Vážne lístky budú predkladané 1 x mesačne a to po ukončení kalendárneho mesiaca do 5 pracovných dní.

 Daný vyzbieraný kuchynský a reštauračný odpad bude odvezený na zhodnotenie v zmysle zákona o 79/2015 Z.z. o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok. Predpokladané vyzbierané množstvo daného odpadu za rok spolu: 100 t. Predpokladané vyzbierané množstvo daného odpadu za 2 roky spolu: 200 t / vrátane opcie/.

V prípade, ak poskytovateľ nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu, podľa uzatvorenej zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 eur za jeden zvoz a za každé závažné porušenie dohodnutej frekvencie vývozu komunálneho odpadu.

Prvý vývoz podľa danej zmluvy má byť realizovaný v piatok 7.1.2022.

Zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár