Dnes zastupiteľstvo v Brezovej rokuje o problematických mestských lesoch či rozpočte mesta

NaZahori.sk

Primátor Jaroslav Ciran zvolal Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Brezovej pod Bradlom na stredu 8.12.2021 od 15:00 hodiny vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Viac z bodov dnešného rokovania poslancov sa týka Mestských lesov Brezová pod Bradlom (jediným spoločníkom je mesto Brezová pod Bradlom), ktoré dostalo pokutu 13.000 eur vo veci iných správnych deliktov podľa zákona o lesoch o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Program rokovania MsZ

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice

3. Pripomienky a námety obyvateľov

4. Správa o plnení uznesení MsZ

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

6. Prevody nehnuteľností

7. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti Mestské lesy, s. r. o., Brezová pod Bradlom za rok 2020

8. Schválenie výšky nájmu spoločnosti Mestské lesy, s. r. o., so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová pod Bradlom na rok 2022

9. Plnenie rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom k 30.9.2021

10. Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2022 – 2024

11. Termíny zasadnutí MsZ na I. polrok 2022

12. Schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová pod Bradlom

13. Rôzne

14. Interpelácie poslancov

15. Záver

Materiály na rokovanie MsZ 8. 12. 2021

Zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom

Hľadá sa konateľ mestských lesov v Brezovej pod Bradlom

 13. NOVEMBRA 2021

ilustračné foto pixabay.com free
ilustračné foto pixabay.com free

Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom.

Viac TU: http://Viac TU: https://www.nazahori.sk/2021/11/02/hlada-sa-konatel-mestskych-lesov-v-brezovej-pod-bradlom/


Pridaj komentár