ONLINE: Senické zastupiteľstvo aj o virtuálnych parkovacích kartách


 Predposledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senici v tomto roku sa uskutoční na radnici dnes 11. novembra 2021 o 15.00 h. 

 

Živý prenos si môžete pozrieť prostredníctvom YouTube kanála mestskej televízie TV SEN.

V úvode rokovania bude predstavený nový člen poslaneckého zboru Senice Martin Čulen, ktorý bude do rúk primátora skladať sľub. Ten nastupuje ako náhradník za poslankyňu Martinu Otrísalovú, ktorá sa písomne vzdala svojho mandátu 28. októbra 2021 zo zdravotných dôvodov. K zmenám preto musí prísť aj na všetkých postoch, ktoré už exposlankyňa MsZ Senica zastávala. 

Jedným zo zaujímavých bodov bude schválenie návrhu nového znenia VZN o podmienkach státia vozidiel na území mesta. Hlavnou zmenou je zavedenie novej virtuálnej parkovacej karty. „Občania si budú môcť jednotlivé parkovacie karty zakúpiť elektronicky z pohodlia domova prostredníctvom webového portálu mesta. Ďalšou zmenou je doba platnosti, virtuálna parkovacia karta by mala byť platná 31 dní pri mesačných kartách alebo 365 dní pri ročnej karte, doteraz bola platnosť do konca daného kalendárneho roka,“ informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Súčasťou rokovania bude aj návrh dodatku čk VZN o miestnom poplatku za rozvoj. Dodatok VZN obsahuje doplnenie spôsobu zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov, ktoré budú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta www.senica.sk jedenkrát ročne, a to vždy do 30. júna kalendárneho roka v záverečnom účte mesta za predchádzajúci kalendárny rok.

Procesom schvaľovania musí prejsť každý projektový zámer mesta, kde sa vyžaduje spolufinancovanie. V súčasnosti sa mesto Senica uchádza o nenávratné finančné prostriedky v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014 -2020 s cezhraničným projektom Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady a rozhľadne Slunečná doplnkovou infraštruktúrou. Zámerom projektu je pre obyvateľov a návštevníkov rekreačnej oblasti rozšíriť ponuku doplnkovej infraštruktúry. Partnerom projektu je juhomoravské mesto Veľké Pavlovice. 

S rozvojom cestovného ruchu súvisí aj ďalší predkladaný projekt s názvom Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice, s ktorým sa senická samospráva uchádza o NFP v rámci Fondu malých projektov. „Projekt, ktorý by sa mal realizovať s rovnakým cezhraničným partnerom ako predchádzajúci, je zameraný na zintenzívnenie spolupráce a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v TIK partnerských miest a upriamuje pozornosť zástupcov obcí na aktívne riešenie tejto témy,“ uviedla hovorkyňa mesta.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Senica predkladá opatrenia na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 2021 – 2022, ktoré obsahujú plán viacerých úloh. Tie majú byť prevenciou vzniku požiaru v senických domácnostiach.  Na zasadnutí zaznie aj Informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020 – 2021.

Prerokovávané budú aj viaceré dispozície s majetkom a zastupiteľstvo bude oboznámené s rozhodnutím primátora o organizačnej zmene v štruktúre Mestského úradu Senica

 

 

TV SEN online


Pridaj komentár