Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TSK: Plán opráv ciest v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom v roku 2022


Samosprávne kraje sú vlastníkom ciest II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zabezpečuje správu a údržbu 1481 km ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK vrátane 641 mostných objektov (stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2021).

Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 sú účelovo viazané finančné prostriedky na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom vo výške 7 500 000 eur.

Dodávateľským spôsobom TSK v roku 2022 plánuje opraviť 59,36 km ciest II. a III. triedy. Predmetom realizácie budú súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho kraja, z dôvodu potreby odstránenia porúch v zjazdnosti v celkovom počte 51 úsekov.

Plánované opravy ciest TSK v roku 2022

Okres Myjava 7 úsekov v dĺžke 7,30 km

TSK

Okres Nové Mesto n./Váhom 5 úsekov v dĺžke 6,10 km

TSK

„Jednotlivé úseky ciest boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu dotknutej cestnej komunikácie s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí, poslancov Zastupiteľstva TSK za daný okres,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022

V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov.

Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2022 dodávateľom vybratým v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zdroj: TSK www.tsk.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár