Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Vodozádržné opatrenia v obci Sekule


NaZahori.sk

Obec Sekule v okrese Senica, ako verejný obstarávateľ (VO), vyhlásila výzvu na zhotoviteľa stavebných prác vodozádržných opatrení. 

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Sekule. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 665 692,31 eura bez DPH.

Projekt je riešený v katastrálnom území obce Sekule, v intraviláne obce na parcelách podľa projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky alebo termín ukončenia dodávky je 9 mesiacov.  Predmet zákazky bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu; kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

“Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené. Podrobné údaje o rozsahu zákazky sú uvedené v technickej projektovej dokumentácii,” píše sa v opise zákazky na ÚVO.

Lehota na predkladanie ponúk pre záujemcov je do  15.11.2021 09:00 hodiny. Otváranie ponúk bude 15.11.2021 o 10:00 hodine v  A4A – Agency 4 Academy, s.r.o.; Pražská 11, 811 04 Bratislava I. 

Otváranie ponúk komisiou bude verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. S upozornením na preštudovanie podmienky osobnej účasti na otváraní ponúk uvedené v Súťažných podkladoch.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov zverejnených na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk

[pinf_eventgallery event=’sekule20210919′ attr=images mode=lightbox max_images=18 thumb_width=120 ]

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár