Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Myjave za 47-tisíc eur


Myjava podala žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu na rozvoj alternatívnej dopravy v meste. Informuje o tom Marek Hrin, hovorca mesta.

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Myjave

Projekt s názvom Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-005-001) bol vyhodnotený ako úspešný a bola už aj podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku. Ten pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 39 789,47 €, čo predstavuje 84% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít dosahujú hodnotu 47 368,42 €. Užívateľ – teda mesto Myjava – poskytne vlastné zdroje financovania projektu vo výške 16 %, čo tvorí sumu 7 578,95 €.

Projekt na rozvoj alternatívnej dopravy v meste

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju cyklistickej infraštruktúry a k zlepšeniu vybavenosti mesta v nadväznosti na už existujúce či v budúcnosti projektované cyklotrasy, ako aj zlepšiť dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu cykloturistiky v meste Myjava a v kopaničiarskom regióne.

Čo všetko je predmetom projektu?

Predmetom projektu je vybudovanie troch prístreškov pre bicykle a kolobežky pri základných školách na Viestovej a Štúrovej ulici s rôznym využitím aj ako odpočívadlá, útočiská pred nepriaznivým počasím, s možnosťou využívania pre cyklistické a športové krúžky na základných školách. Súčasťou projektu je aj vybudovanie rôzne modulovaných stojanov na bicykle a  kolobežky, ktoré budú umiestnené na 19 strategických miestach v meste Myjava, v mestskej časti Turá Lúka, tiež v blízkosti cyklotrás prechádzajúcich územím mesta.

Skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry

Realizáciou projektu sa dosiahne skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry a zlepšenie bezpečnosti úschovy bicyklov a kolobežiek, čo by mohlo vyústiť do zvýšenia záujmu o využívanie alternatívnych spôsobov dopravy obyvateľmi i návštevníkmi mesta. Projekt zabezpečí zvýšenie využívania zelenej dopravy prostredníctvom bicyklov a kolobežiek do zamestnania, škôl, kultúrnych, športových a spoločenských zariadení a zariadení poskytujúcich služby. Výdavky projektu budú určené na dodanie tovarov súvisiacich s vybudovaním prístreškov a stojanov na bicykle a kolobežky.

Tri prístrešky a 47 stojanov na bicykle a kolobežky

Projektom bude naplnený merateľný ukazovateľ definovaný ako celkový počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (B102) – projektom budú vybudované 3 prístrešky a 47 stojanov na bicykle a kolobežky v meste Myjava a mestskej časti Turá Lúka. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa je teda 50 prvkov.

zdroj: K. Černáková, Oddelenie regionálneho rozvoja mesta Myjava


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár